Menu

Emil Hannovers arkiv

1892-06-02

Modtager

Alice Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen skriver til Alice Hannover, der er på kurophold i Silkeborg, og indleder sit brev med at takke for en hilsen, hun har sendt ham via Zeuten. Emil Hannover er i Berlin, og Christiansen spørger, hvornår han forventes hjem. Christiansen ville gerne besøge Alice i Silkeborg, havde han ikke en Italiensrejse planlagt med Johan Rohde. Denne Rohde har fra Holland skrevet til Christiansen og spurgt, om rygtet taler sandt, at Alices søster er blevet forlovet? Videre beretter Christiansen om besøg fra Slott-Møllers hos sig, og at ægteparret nu venter besøg af Georg Brandes. Emil Hannover har i et brev fra Silkeborg spurgt til Christiansens arbejde, som Christiansen dog omtaler som et sørgeligt tema.

Transskription

Tjele d: 3 Aug 92

Kjære Fru Hannover!
Tak for den venlige Hilsen
som Hrr Zeuten overbragte. Han
kom cyclende hertil i Søndags
Formiddag og kjørte videre om
Eftermiddagen. Af ham hørte
jeg, hvad jeg tildels vidste af
Deres Mands sidste Brevkort, at
han (Manden) for Øjeblikket er fraværende
paa en Rejse Kjøbenhavn-Berlin.
Naar venter De ham tilbage. Z:
fortalte ogsaa at Kuren i Silkeborg
tilsyneladende bekom Dem vel idet
De havde kunnet deltage i forskjel-

[2]
lige Udflugter til Fods. Det glæder
mig overordentligt at høre, og jeg
haaber at det stadig maa gaa frem-
ad. Jeg tror at det var meget for-
nuftigt af Dem at blive hvor
De var, i stedetfor at fare til Nor-
ge efter en Maaneds Forløb. De
har sikkert mere Udbytte af et
enkelt samlet Ophold. Det var
kjedeligt at De ikke kom til Tjele
da Deres Mand var i Aalborg.
Hans Olsen her er virkelig meget
ordentlig. Jeg vilde gjærne besøge
Dem, hvis jeg bare kunde faa Tid
men da jeg har forskjellige Ting
i Arbejde og jeg vistnok ikke kan

[3]
blive her længere end til Begyndel-
sen af September, hvis det bliver til
noget med min Italiensfart sam-
men med Rohde, saa frygter
jeg at Touren til Silkeborg denne
Gang maa opgives. Jeg har haft
nogle Breve fra Rohde i Holland.
I det sidste skrev han: man fortæl-
ler her i Hoorn, at Otto Balle er
bleven forlovet, er det sandt? — Jeg
lader Spørgsmaalet gaa videre til
Dem om De muligvis har hørt no-
get. Det er da vel ikke med Deres
Søster? Jeg har for nogen Tid
siden haft Besøg af Slott-Møllers
her paa Tjele. De syntes at være vrede
paa Rohde som det syntes i Anled-
ning af et Brev, hvori han

[4]
vistnok havde bebrejdet dem
Forholdet til Deres Mand. De
fortalte at de ventede Georg
Brandes paa Besøg til Vester-
vellinge, naar han i August
kom hjem fra Böhmen.
Jeg kan forstaa at Deres Mand
maa have kjedet sig bravt
i Silkeborg siden han i sit sidste
Brev lod til at interessere sig
for hvad jeg maler. Det var
meget smukt af ham, men
jeg skal dog ikke trætte Dem
med dette sørgelige Thema,
som De kan faa nok af til Vin-
teren.
Lev vel og bliv helt rask.
Venlig Hilsen fra Deres
R. Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

Tjele

Den Hirschsprungske Samling