Menu

Emil Hannovers arkiv

1892-08-05

Modtager

Alice Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen skriver til Alice Hannover, der for tiden opholder sig uden Emil Hannover på kurcentret i Silkeborg. Christiansen har haft besøg af Zeuthen, og Alice har også overvejet et visit, har hun skrevet til ham. Men tidspunktet falder dårligt nu, må Christiansen svare, for andre besøgende bruger gæsteværelset, hvor han har logi. Selv vil han ikke tage til Silkeborg for at besøge hende, trods det at vejret forhindrer ham i at bruge sin tid på at male, for det vil være upassende at ses med hende, mens ægtefællen er bortrejst. Christiansen savner stadig nyt fra Johan Rohde og spørger hende, om hun har været i kontakt med den fælles ven.

Transskription

Tjele 5 Aug 92
pr S. Onsild

Kjære Fru Hannover!
De kunde vel forstaa af mit
sidste Brev at jeg ikke havde
faaet Deres den Gang jeg skrev
til Dem. De har nemlig skrevet
pr: Viborg, og det har forsinket
Brevet et Par Dage. Den Dag
Hrr: Zeuthen var her havde jeg
begyndt paa et Brev til Dem,
som imidlertid blev afbrudt, og
der gik saa nogle Dage inden
jeg kunde fortsætte, hvilket De bedes
undskylde. Jeg haaber imidlertid
at mit sidste Brev var tilstræk-
keligt langt og tilstrækkeligt artigt

[2]
til at jeg tør gjøre mig Haab
om det lovede lange Gjensvar.
De kjeder Dem som Enke, det bevi-
ser maaske at De er rask, da De
vel ellers vilde være saa optaget
af Deres Svaghed at De ikke vilde
faa Tid til at kjede Dem. At
De er kommen saa vidt at De
endogsaa har tænkt paa at rejse
hertil Tjele glæder mig overor-
dentligt saa at jeg paa det kraftig-
ste vilde opfordre Dem til at vove
Forsøget, dersom det ikke netop traf
sig saa uheldigt at Forpagteren,
som jeg boer hos, faar nogle Ferie-
fremmede i Dag som blive her
nogen Tid og lægge Beslag paa
det Gjæsteværelse, som ellers har

[3]
staaet til Deres Disposition i længere
Tid. Det er nu falden ind med
et kjedeligt ustadigt Blæsevejr som
helt har forhindret mig fra at
arbejde i et Par Dage. Bliver det
ved, saa kunde jeg nok have
Lyst til at besøge Silkeborg, hvis
Deres Mand havde været hjemme,
da jeg frygter for at prostituere
Dem for Badegjæsterne ved at kom-
me i hans Fraværelse, ligesom
han vel ogsaa vilde blive gnaven
over at jeg netop valgte hans
Fraværelse til et Besøg.
Har De hørt noget fra gamle
Rohde? Nu er det længe siden
jeg havde Brev. De kjender vel ikke
hans nye Opholdssted?

[4]
Saa haaber jeg altsaa snart at
modtage et længere artigt
Brev fra Dem efter at
jeg nu forhaabentlig har gjort
Afbigt for min lange Tavshed
Venlig Hilsen fra
Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

Sønder Onsild, Tjele

Den Hirschsprungske Samling