Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-06-07

Afsender

Emil Hannover

Dokumentindhold

Hannover har fået nys om, at en gruppe skandinaviske kunstnere i Paris planlægger en tilbagevendende fælles-skandinavisk udstilling. Krøyer, Werenskiold og Kitty Kielland taler de unges sag og plæderer for censurfrihed, mens Karl Madsen står som repræsentant for mellemgenerationen. Hannover er meget imod disse planer. Han beder Rohde og Slott-Møller om at skaffe flere informationer og om muligt forhindre, at idéen slår rod hos den yngre generation. Hannover beder dem begge fortie hans indblanding i sagen, da de skandinaviske kunstnere i Paris har trukket sig tilbage fra ham og Alice Hannover efter Karl Madsens ankomst til byen. Hannover forsikrer, at hans holdning til udstillingsprojektet ikke har noget med hans personlige relation til Madsen at gøre, men er udtryk for hans store modvilje mod skandinavismen.

Transskription

Paris
d. 7 – VI – 89
Kjære Slott Møller
I flyvende Hast kun en Antydning af noget, jeg
har hørt:
Madsen, Ancker, Krøyer, Werenskjøld, Frk. Kjelland o.fl.
holder for Tiden Møder hernede, angaaende at foranstalte
hvert Aar en dansk-norsk-svensk-finsk uafhængig
Udstilling. Krøyer, Werenskjold[!], Frk. Kjelland siges at tale
de Unges Sag og at være stemt for saa stor Frihed som
mulig i Henseende til Censur o.a. Møderne foregaaer
i rue Saint-Honoré, hvor jeg ikke har været, siden De
rejste; Madsen siges at være et vægtigt reaktionært
Moment, som meler ”Mellemgenerationens” Kage.
Kan De og Rohde, hvem jeg beder Dem sende dette
Brev, gjøre noget for, at denne forbandede Skandina-
visme ikke sætter Frugt, eller at i alt Fald man
spørger andre unge end Willumsen og Ring om
de Unges Mening. Richard Bergh, Skredvig og hele
Kolonien undtagen undertegnede er med. Kan De
ikke gjennem Willumsen erfare mere om Sagen?
Men jeg vil paa ingen Maade, at man eller De
nævner mig som den, fra hvem De har Deres Under-
retning, da man systematisk har trukket sig bort
fra mig efter Deres Afrejse og Madsens Ankomst.
Til Afskedsfesten for Schandorph havde man
saaledes ikke opfordret os til at være med.

[2]
Vi rejser vistnok herfra allerede paa Søndag
Morgen. Send mig derfor et Par Ord om, hvorvidt
De har foretaget Dem noget i denne Sag til Gl.
Kongevej 91
.
Tak for Deres venlige Linier. Kjoletøjet til
Deres Kone hjembringer vi selv, ligeledes den
anden Kommission, hun gav mig. Om Gott-
schalck skal De i et senere Brev høre underlige
Ting; nu troer jeg dog, han maa antages at
være virkelig rejst fra Paris, efter at min Kone
fik ham stukket et Papir i Haanden, hvor-
paa stod paa Fransk: ”Behag at sætte denne
unge Mand i et Tog direkte til Antwerpen”.

For at forebygge alle Misforstaaelser, beder
jeg Dem være forvisset om, at dette Brev og dets
Angstraab ikke har nogetsomhelst at gjøre med
min personlige Uvilje mod Madsen, skjøndt
samme Herre skal have sagt mange Vittigheder
om mig og mine Jævnaldrende. Jeg hader bare
som Pesten Skandinavismen, og jeg nærer ikke
nogen Sympathie for den Maade, hvorpaa disse
Herrer forbereder en Overrumpling, i en fremmed
By og borte fra den halve Opinion.
Hjærtelige Hilsener til Deres Kone og Dem fra
min Kone og Deres hengivne
E.H.

Fakta

Brev

Dansk

Angående Karl Madsens engagement i et fællesskandinavisk udstillingsprojekt (og Emil Hannovers modvilje herimod) se også Hannovers brev til Rohde 16. juli 1891.

Paris

Den Hirschsprungske Samling