Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-12

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde takker for to brevkort fra Hannover. Han har nyt fra Willumsen, der har været hos Odilon Redon i Paris for at skaffe et par litografier på bestilling af Rohde. Han undrer sig over, at en så anerkendt kunstner som Redon må leve i fattigdom. Rohde har været hos Krøyer, og de to har talt om et af hans store strandbilleder og har diskuteret frembringelsen af store stemningsbilleder. Arnold Böcklins arbejdsproces kom de også ind på. Willumsen har valgt at sende hele 15 billeder hjem til Den frie Udstilling, på trods af at han er blevet opfordret af 20 kolleger i Paris til at deltage i en udstilling der i foråret 1892. Rohde kan desuden berette, at Hammershøi har kopieret et græsk relief i Louvre. Han omtaler positivt fynbomalerne på Kunstforeningens udstilling, og i München er et selvportræt af Syberg blevet godt modtaget samme sommer. Rohde fortæller afslutningsvist, at han for tiden læser meget om Italien. Han ser frem til at se Hannover - og hans fotografisamling.

Transskription

Tirsdag Aften Dec. 1891

Kjære Ven! Tak for Deres to Brevkort,
baade det, der handlede om min Sundhed,
og det der meddelte mig, at Goncourts Raderin-
ger vare at faa tilkjøbs. Jeg skrev strax
til Frankfurt men har endnu ikke hørt,
om de endnu ere at erholde.

Jeg havde i Dag et Par Linjer fra Willum-
sen, der havde været ude hos Redon for at faa
fat i et Par Lithografier, som jeg havde
bedt ham at skaffe mig (blant andre et
Portræt af des Esseintes, som var udsolgt, men
som jeg nok alligevel faar et Aftryk af)
underlige Forhold, at en saa fremragende
Kunstner i en kunstelskende By på 2 Mil-
lioner skal sidde paa sin Kvist og skil-
linge sine Værker ud til Venner og Bekjendte.

[2]
Jeg var forleden Dag ude hos Krøyer; han
bad mig udtale mig om et stort Strandbillede
(Aften ved Skagen med nogle meget smaa Figurer
paa) og vi kom da til at tale om,
hvorledes man skulde male saadanne store
Stemningsbilleder (vi blev forøvrigt enige om
at Fremgangsmaaden var ligegyldig), og
han nævnede saa tilfældigvis Böcklin.
Jeg spurgte ham da, om han viste noget
Authentisk om hans Malemaade, og han
fortalte mig da, at han engang havde omgaaedes
en græsk Maler, der var en god Ven
af Böcklin og nok havde været sam-
men med ham i Italien. Og denne
Græker havde fortalt, at Böcklin malede
sine Billeder efter Hukommelsen i sit Atelier,
idet han i det højeste benyttede nogle
smaa Tegninger gjort efter Naturen
.

[3]
Willumsen skriver forøvrigt, at han sender 15
forskjelligartede Arbejder hjem til “den frie”,
skjønt han af “20 Kolleger” i Paris er bleven
opfordret til at deltage i en Udstilling
i Paris i Marts-April (en Udstilling hvor-
fra “al gammel Kunst er udelukket”!!).
Men han vil nu slaa et Slag paa
Vesterbro først, skjønt han meget gjerne
vilde slutte sig til “de 20”.

Han omgaaedes Hammershøj, der har
“kopieret et græsk Relief paa Louvre”. Hvad
det vil sige, ved jeg ikke (mm modeleret?)
han føjer saa til, at han troer nok,
“at Paris vil indvirke paa den Familie”.
Familien Hammershøj!!
——
Jeg haaber De studerer Kunstforeningens Udstilling,
at vi ved Lejlighed kan studere drøfte Muligheder.
A... Syberg, Peter Hansen, Poul Christiansen
og Johan[nes] Larsen interesserer mig meget — jeg har
nu rigtignok kun været der en Aften.

[4]
Man fortæller mig at Sybergs Selvportræt skal
have vakt nogen Opsigt i München i Sommer,
og at han skal have faaet flere Anmodninger
om Reproduktionsret — højst mærkeligt — Bil-
ledet finder jeg for resten betydeligt.

Nu kommer De vel snart ind — Jeg glæder
mig til at kigge ud til Dem i Deres gamle
Hule — som jo nok vil forekomme lidt
lille nu — Det kan jo ikke nægtes, at
den Lejlighed, De har i Lyngby er langt
bedre; men jeg savner dér, hvad der gjør
en Bolig hyggelig.

Jeg bestiller forresten ikke andet i denne Tid end
at læse om Italien; naar De nu kommer
ind slipper De derfor ikke for at vise mig
Deres store Photographiskat, som jeg saa
tidt har haft Lyst til at pløje igjennem.

Haaber Konen har det godt, og at hun ikke
græder alt for meget, fordi hun skal flytte.
Venlig Hilsen fra Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Willumsens her nævnte udstillingsaktiviteter i Paris omtales i brev fra Willumsen til Rohde 11. december 1891.

Den Hirschsprungske Samling