Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-03-20

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

20. III .98. Nyhavn 22. K.

Kjære Ven! De kan naturligvis komme ind
paa Udstillingen, naar De ønsker — med og
uden Fotograf. Dog vil jeg meget raade Dem
til ikke at gaa derind, førend Torsdag — før
den Dag turde der ikke være kommen nogen
Orden i Lokalerne, ligesaa lidt som alle Bil-
lederne før ere samlede.

Jeg havde naturligvis forlængst besøgt Dem
for personlig at høre, hvorledes Deres Hustru
havde det og for at se Drengen, — da jeg
ikke havde frygtet for at forstyrre; jeg
hører nemlig af fælles Venner, at alt endnu
ikke er ganske i Orden; forhaabentlig kom-
mer De snart godt over det. . —

Med Hensyn til Munch — ja da havde
jeg haabet at kunne have faaet fra ham
en lille god Udstilling; men endnu er
kun kommen en lille Fortrop af hans
Billeder, og om vi naar at faa, hvad
vi skulde have, er vistnok tvivlsomt. —
Det viser sig, at Kunstnere ere ens hele

[2]

Verden over; forbandet vanskelige at arbejde med.

Naar jeg ikke skriver i Kunstbladet, behøver jeg
vel ikke at forsikre Dem om, at det ikke
er, fordi jeg mangler Lysten til at hjælpe Dem.
—og lykkes det mig at faa fat i alle de
Ting, Munch har lovet mig, skal jeg ogsaa gjerne
tænke over, om jeg kan sætte et Par Linjer Sam-
men om ham.

Med venlig Hilsen til Deres Hustru og
Ønsket om god Bedring
Deres hengivne
Johan Rohde

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling