Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-03-12

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

J.F. Willumsen skriver for at fortælle Emil Hannover, at han har i sinde at give ham den af sine tegninger fra det forgangne år, som han synes er blevet mest vellykket. Foræringen er en anerkendelse af, at Hannover har "har lidt saa megen Tort" ved at tage på sig at formidle Willumsens arbejder overfor en uforstående og kritisk offentlighed. Willumsen fortæller desuden i brevet, at han arbejder på "Jotunheim", og at han - da maleriet i sig selv ikke fremstod som ønsket - har valgt, med succes, at integrere rammen med billedfladen. Denne beskrivelse af værket er desværre ufuldstændig, da sidste del af brevet mangler.

Transskription

11bis rue Charlet Paris
d 12 Marts 1893

Kjære Hannover.

Det har ligget for i lang
Tid, det at skulde skrive til
Dem; men under Vinterens
anstrengende Arbejde har
jeg stadig opsat det og opsat
det indtil videre; mit Brev-
skriveri har ikke strakt sig
ud over de nødvendig[e] Familie
Breve, saa jeg har ganske glemt
at skrive, dog jeg har nu hele
Formiddagen øvet mig paa
Retskrivningen i et længere
Brev til Rohde, saa jeg haaber
at jeg overfor en saa øvet Stilist
som De, kan te’ mig med lidt
Frihed; hvorfor jeg ikke tager

[2]
mig nogle Ugers Hvile oven
paa det anstrængende Arbejde
er foruden den Grund at blive
i Øvelsen tillige fordi der er
noget som brænder mit Hjærte,
en Tegning med Farve har i lang [Tid]
været min stadige Tanke
at faa den afsendt til Dem, da
det er min Yndlingstegning
fra det sidste Aar saa har
jeg tænkt at De skulde have
den, De som har lidt saa
megen Tort for min Skyld og
som har gjort saa meget for
mig ved deres Forklaringer
i Bladet af mine Arbejder.
Jeg beder Dem ikke at afslaa
den. Den forestiller nogle

[3]
Træer i Række, som skulde
gjøre Indtryk af at være meget
gamle og have henhørt til
en hel anden Slags Træarter
end de nuexisterende, kort
sagt de skulde represente[re]
en lang Existens forinden.
Papiret har destoværre en
Revne, som dog ikke berører
selve Tegningen, og saa troer
jeg at Farverne jeg har anvend
ikke taaler Sollyset, dog nok
almindeligt Dagslys, da den har
henstaaet et Aar paa mit
Atelier uden at blegne.
Ellers intet mærkeligt.

[4]
Jeg arbejder paa et Jotun-
heimbillede, som jeg ikke
bliver færdigt med før om en
Maaned, skjøndt det har
taget hele Efteraar og Vinter,
Billedet selv syntes jeg ikke
svarede til Forventningerne,
og jeg forsøgte derfor at tage
Rammen med ind i Billedet,
saadan at den understøttede
Billede[t], og jeg ser med Glæde
at det har været en meget
heldig Ide. Rammen selv
er i Mahonigtræ, og lavet
saaledes at den har i sig den
samme Karakter som Billedet,
hvor hver Side af Billedet går
Rammen ud i to lange Snabler
som skal bære et Relief i Bronse
det er de to Relieffer som jeg

[resten af brevet mangler]

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Rue Charlet, Paris

Den Hirschsprungske Samling

I et brev dateret 14. marts (i Hannovers Arkiv, Den Hirschsprungske Samling) skriver Hannover til Willumsen for at fortælle, at han har foreslået Pietro Krohn, direktør for det kommende Kunstindustrimuseum (i dag Dansk Designmuseum) at købe Willumsens "Familievasen" til museet. Krohn vil stemme for købet, men forudser, at den øvrige bestyrelse vil være svær at overbevise om erhvervelsen. Hannover beder Willumsen om straks at oplyse ham om en mindstepris for værket. I et lille efterskrift takker han Willumsen for nærværende brev af 12. marts, som han i løbet af sin brevskrivning modtager, hvor Willumsen nævner foræringen af tegningen.