Menu

Emil Hannovers arkiv

1898-08-05

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Primrose’s Studios
Wellington Square
S. W.
London d: 5 Aug 1898

Kjære Hannover!
Jeg fik for en Tid siden
tilsendt en trykt Opfordring fra
“Kunstbladets” Redaktion om
at subskribere paa Benvenito
Cel[l]ini’s Liv og Levnet i dansk Over-
sættelse. Jeg kunde have megen
Lyst til at eje denne Bog, men
førend jeg binder mig vil jeg
gjærne vide om den indeholder
synderligt mere end Goethes
Bog af samme Navn. Denne
vil nemlig efter en forlængst
truffen Bestemmelse komme som
Led i Christiansens Serier for
næste Aargang og der vil jeg

[2]
kunne faa den for 1 Kr 50 Øre.
Hvis De vil spendere et Par Ord
paa mig i den Anledning saa
kunde De maaske samtidig for-
tælle mig lidt om “Sektens” Gjøren
og Laden. Det eneste jeg har hørt
siden min Afrejse er igjennem
et Brev fra “Prikerater” Henrich-
sen. Er han kommen afsted
til Norge? Hvorledes gaar det med
Fru Willumsen og hendes Huskors?
Og Slott-Møllers? Jeg hører at gamle
Rohde er rejst til Fanø for at
besøge Clement, saa bliver der da
ikke noget af hans Londoner-
Rejse. Hvorledes har De selv og
Deres Kone det? forhaabentlig
godt trods Regnvejret som if:
Henrichsens Brev bliver ved
ustandseligt. Han skrev meget

[3]
pudsigt at Been havde flyttet sine
Pumper fra Holte til Skodsborg,
at han stadig konsulterer Homøo-
pater og altsaa befinder sig i fuld
Vigueuer med sin Mave med Tilbehør.
Her i London har vi havt dejligt
Vejr ligesiden jeg kom hertil i
Begyndelsen af Juni. Jeg har været
en lille Afstikker nede i Belgien
paa Landet sammen med Fami-
lien Tuxen, der havde man ogsaa
herligt Sommervejr. Jeg har ellers
slidt vældigt hele Sommeren og
vi haaber nu at faa Bugt med
det store Skilderi i Begyndelsen af
September. Ihvert Fald har vi gjort
Kontrakt med et stort Kunsthandler-
firma (en meget fordelagtig Kontrakt)
om at skaffe Billedet færdigt til den
Tid. Det er ikke solgt men Firmaet
har kjøbt Reproduktionsretten samt
Retten til at udstille Billedet i

[4]
England og Kolonier i de følgen-
de 12 Maaneder. Skilderiet synes
at gøre Lykke. Jeg har nu ellers
snart nok af London og jeg haaber
at komme hjem saa betids at jeg
kan komme lidt paa Græs i
Jylland i Slutningen af September.
Med mange Hilsener til Deres
Kone og Dem selv samt til fælles
Bekjendte er jeg Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

London

Primrose’s Studios
Wellington Square
S. W.
London

Den Hirschsprungske Samling