Menu

Emil Hannovers arkiv

1894-08-02

Modtager

Emil Hannover

Transskription

9 rue des Fourneaux Paris
2 August 1894

Kjære Hannover

Som De ser, kjære Ven,
af vedlagte Brev, har jeg
forlænge siden gjort Alvor
af det at skrive til Dem;
Men det forhindre mig
at afsende det, da vi
modtog Brevet som meddelte
Sorgen over Deres kære
Faders Død, som paa Deres
Vegne rørte os meget,
senere hen har vi svævet
i mellem Liv og Død,

[2]
hvis jeg skal udtrykke
mig saadant, Relieffet
i ”naturlig Størrelse” havde
jeg begyndt paa i Juni
Maaned, Midlerne til
at lave det for var ikke
tilstrækkelige[;] vi anskaffe-
de, for omtrent alle de os tilsendte
Penge, Materiale og Redskaber,
arbejde saa en halv Maaned,
sugede paa Lappen og arbejde
paa 8’Del Kraft Resten
af Maaneden af Mangel paa
Penge, vi kan ingen Vejne
komme der vil bruges
mange Penge og desuagtet

[3]
under vore afmaalte Forhold
meget lang Tid her i denne
dyre By at faa det færdigt[;]
vi har da i denne senere Tid
ligget i Underhandling
med Hjæmmet, vi har
haft en ganske forfær-
derlig[sic] drøj Tid, hvori
vi har lidt saa meget
som et Menneske kan taale
af Mangel paa Tillid
og Tro, og til alt hvad jeg
har gjort har der ingen
Mening været om Rigtighed

[4]
hele min Virksomhed har
været en Fiasko, og jeg
faar det at høre baade
fra København og herfra
mellem mine Bekjendte
her, kun mine Svigerfor-
ældre danner en Undtagelse
de har[,] om ogsaa engang
imellem Troen paa mig
vakler[,] haft tilsidst en Tro
paa mig og ved Raad og
Daad, som De selv kjære
Ven ogsaa har haft det, jeg
har under de strenge
Tider en Støtte i hvad De

[5]
har sagt til mig og skrevet
om mig, som jeg er Dem
meget taknemlig for. De
kan forstaa under saa-
danne Forhold naar
Hjærnen arbejder og springer
i Øst og Vest for at finde
et Punkt hvortil jeg
holde mig fast saa
jeg kan blive stærk,
at man har ondt ved
[at] sætte sig ned og skrive et
Brev, i detmindste et Brev
som skal være kærkomment
til en Mand som i de

[6]
sidste Aar selv har gennem-
gaaet saa drøje Tider;
Derfor undskyld mig
at jeg ikke skrev til
Dem lige straks.
Næste Gang nærmere
bestemt, og vort Fremtidige.
Endnu et Spørgsmaal:
Galde[?] Petersen er meget
nysgærrig efter at vide
om De har modtaget
Tegningen af Tallerkenen

Deres Ven
J.F W.

Hils Rohde og andre gode Venner
Hilsen fra min Kone

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Paris, Rue des Fourneaux

Den Hirschsprungske Samling