Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-06-24

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen beder om nyt læsestof fra Emil Hannover, så længe det ikke er om kunst og ikke er engelsksproget. Og dog; vil Hannover udlåne sine tekster af Rafaëlli, vil Christiansen gerne læse dem. Han arbejder på et "Mesterværk" og er derudover godt tilfreds i Odense, hvor han hurtigt kan komme ud af byen og på landet i sommervarmen. Hannover og hustru er selv på landet - på Kathrinebjerg - så Christiansen beder dem hilse køerne og sende ham navnet på deres nærmeste by, så hans breve kan nå dem direkte på adressen.

Transskription

Thorsgade 25\1
Odense d: 24 Juni 89

Kjære Hannover!
I Hjørnet ovenfor tilvenstre vil De
finde Adressen paa min foreløbige
Residens for Sommeren. Navnet er der
ikke noget i Vejen med, det opfordrer
til store og gode Gjærninger, naar bare
ikke Gaden, som bærer Navnet virkede lige
akkurat modsat. En lang, lavhuset, solbagt
Provindsbygade, som dog har det Fortrin
frem for sine kjøbenhavnske Kolleger, at den
fører lige ud til det, trods Varmen, frodi-
ge og friske Fyens Land, hvortil man
altid kan søge, naar Varmen bliver for overvæl-
dende, uden at behøve Dampsporvogne eller
Jernbane. For resten, hvis det ikke var for
de stakkels Landmænds Skyld, saa har jeg ikke
noget imod den megen Sol. Jeg behøver
alt det jeg kan faa af Solskin til det omtalte Mester-
værk. Det skal blive storartet, i hvert fald
er jeg nødt til at stramme mig selv op
ved at bilde mig, at det skal blive noget

[2]
uhørt, men De skal forresten ikke tro det,
førend De ser det. Jeg er bange det skal
gaa mig ligesom Bonden der forsøgte om
han kunde tro saa fast paa at en Kampe-
sten kunde flyde paa Vandet, at dette virke-
lig skete, men aldrig saa snart saa han
den synke, før han udbrød: “ja, jeg tvilte
nok om det!”. For imidlertid at komme bort
fra dette tvivlsomme Æmne og over til det hvorom
mit Brev egentlig drejer sig, saa vil jeg spørge om
De med sædvanlig Elskværdighed vil sende
mig lidt aandelig Forfriskning i Retning
af en eller anden god Bog, bare ikke om
Kunst, hverken om fransk eller dansk
eller nogen Slags Kunst. Har De ikke
noget af Voltaire eller en eller anden
gammel Knop fra den Tid. Det De
har af Diderot, har jeg læst, hvis De
ikke har faaet noget mere for nylig.
Det maa nok være Fransk eller Tysk,
helst Dansk, men ikke paa nogen Maade
Engelsk. Har De Flauberts “Salambo” eller
“Les tentations de St Antoine”? Jeg vilde

[3]
gjærne læse “Les lettres persanes” men dem
har De vel ikke? Hvis jeg ikke netop havde
bedt mig fritaget for Kunstliteratur, saa
havde jeg alligevel Lyst til at bede Dem
sende Raffaëlli’s Piecer, dem De har
af ham. Men De vil vel ikke laane dem
ud. Jeg skal forresten ikke vise dem
til nogen, der er vist ingen her i Oden-
se, som forstaar Fransk. Hvordan gik
det med Lejligheden fik De nogen, som
De syntes om. De fandt vel ikke siden
noget Atelier for mig! Jeg addresserer
dette Brev til Gl: Kongevej, skjøndt
De forhaabentlig forlængst er paa Landet,
men jeg kan ikke huske pr: hvad
for en By det er “Kathrinebjerg” ligger.
Husk at lade mig det vide naar De
skriver. Jeg er aldeles blød af Varme
og kan ikke skrive mere. Farvel, hils
Deres Kone og Dem selv mange Gange
og de 180 Køer.
Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

Thorsgade, Odense
Kathrinebjerg
Alice Hannover

Den Hirschsprungske Samling