Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-03-19

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover har diskuteret med Kleis hvordan de tackler pressen i forbindelse med åbningen af Den Frie Udstilling. Hannover understreger vigtigheden af, at der udarbejdes en god pressestrategi, men finder ikke Kleis egnet til det. Hannover mener at de - inden de forsøger at få en artikel bragt om udstillingen - må reklamere et par dage i forvejen i de respektive aviser, og han giver anvisninger til, hvordan Kleis bør gribe det an. Hannover ærgrer sig over, at Skovgaard udstiller billeder af ældre dato, og at en del af Philipsens billeder har været udstillet i Kunstforeningen før. Han er heller ikke tilfreds med kvaliteten af Susette Skovgaards malerier.

Transskription

Kjære Rohde,
Paa Møllers Opfordring gik jeg i Dag
ind for at tale lidt med Kleiss om For-
holdet til Pressen fra Udstillingens Side. Sagen
er saa vigtig, at der maa tænkes en Smule
alvorligt derpaa, og Kleiss er næppe Manden
derfor. Han var baade forstemt og forvirret.
Den Maade, hvorpaa man
blødgjør en ligegyldig eller vrangvillig
Presse, er ved at avertere. Hør da min
Mening om, hvorledes Kleiss bør bære
sig ad:
Til hele Pressen bør han snarest mulig
3 Dage i Træk sende et Avertissement
saale[des]lydende:

[klammer sat om følgende tre linjer:]

Den frie Udstilling
(Vesterbrogade 58)
aabnes for Publikum den 26 ds. Kl. 9.

I førstkommende Tirsdags-Nummer af
alle Blade (undtagen ”Politiken”) bør han derpaa forsøge at
faa en kort Artikel, lydende omtrent

[2]
som indlagte Concept, optagen. Intet
Blad vil tage den, saalænge han
endnu ikke har annonceret.
[Dobbeltunderstreget fra "saalænge" til "annonceret."]
I Onsdags og Torsdags_nummeret
af _alle
Blade (ogsaa ”Politiken”, hvori
han ogsaa maa have annonceret med
de første Annoncer) bør han da efter
min Mening sætte et Avertissement
omtr. saalydende:

[klammer sat om følgende fem linjer:]
Den frie Udstilling
(Vesterbrogade 58)
aabnes for Publikum Torsdag den 26de
ds. Kl. 9 Morgen. Entré 35 Øre.
Udstillingen er daglig aaben Kl. 9–5.

Hvorefter skulde følge samtlige
Udstilleres Navne
.

[3]
Naar dette større Avertissement
har figureret de to Dage paa Forsiden
af alle Blade, begynder Kleiss at bruge
et almindeligt Avertissement.
Skulde De være enig med mig i,
at dette er praktisk, synes jeg, De
skulde gaa ud til Kleiss, medhavende
en skriftlig og omstændelig Anvisning
paa, hvorledes han skal bære sig ad.

Jeg ventede Dem forgæves i
Aftenen. Kortene kunde jeg umulig
have skaffet Dem i Dag, da jeg fik
Deres Brevkort Kl. 5. Og jeg anser det
for meget tvivlsomt, om Kortene
kan blive færdige imorgen. Men
jeg skal nok bede min Broder

[4]
klemme paa.
Hvis De tænker paa at komme
ud til mig imorgen, Fredag Aften,
er jeg først hjemme Kl. 8½. Men
De kan finde mig udenfor Universi-
tetet Kl. 8.
Jeg saa lidt af Skovgaards og Phi-
lipsens Billeder i Dag. Skovgaard
burde næppe have haft Lov til at
udstille et 10 Aar gammelt Billed
og andet af ældre Dato. Frk. Skov-
gaards Ting var vel egentlig ikke
synderlig udmærkede. Skade ogsaa,
at en stor Del af Philipsens
Billeder har været udstillet i
Kunstforeningen.
I Hast.
Deres hengivne
E.H.
19-III.91.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling