Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-02-10

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde kan ikke fortælle meget om Edvard Munch, da han ikke har beskæftiget sig synderligt med hans kunst. Rohde har travlt med Den frie Udstilling, men vil gerne se om han kan få tid til at mødes med Hannover næstfølgende mandag. Julius Lange har i et foredrag nævnt at Carl Jacobsen ikke har overdraget sin antiksamling til Københavns kommune sammen med resten af samlingen, hvilket Rohde er stærkt forarget over. Han mener desuden at Jacobsen har snydt Københavns borgere for de bedste ting i sin samling, og at den bygning der skal huse den er en skændsel. Rohde så gerne at disse problemstillinger blev diskuteret offentligt, og spørger Hannover hvor man kan finde flere oplysninger desangående.

Transskription

D. 10-II-93.

Kjære Ven! Hvad jeg kan meddele om Munch er
ikke meget. Jeg kjender ham vel personligt ret
godt, men til Gjengæld har jeg kun set meget
lidt til hans Kunst. Men De maa gjerne for-
søge om De kan presse noget ud af mig – hvis
det kan ske mundtligt — jeg er nemlig i disse Dage
meget optagen — og det kan vente et Par Dage.
— Jeg vilde meget gjerne søge Dem eller se Dem
her — men de første 2 Dage, kan det ikke lade
sig gjøre. Muligvis kan jeg aflægge Dem et
Besøg paa Mandag efter Middag, hvis ikke
den frie Udstilling lægger Beslag paa mig.

Havde jeg haft Tid havde jeg været hos Dem
for blant andet at spørge Dem, om De
ikke har lyst til at knytte nogle Bemærk-
ninger til den Oplysning[,] Jul. Lange kom-
mer [med] i sit Foredrag: At Jacobsen ... ikke
overdrog Kjøbenhavns Kommune sin Samling
af Antikker.
Jeg hører at denne Sag alt skal
være et Stridens Æble indenfor ledende Kredse
i Magistraten[,] Højesteretsassessor Koch og Borgme-
ster Hansen).
Det er dog virkelig for galt om Hr Jacobsen
skal have Lov til at løbe i den Grad
med Kjøbenhavns Borgere som Lange antydede[.]

[2]

Først pumper han os for flere Millioner
at anvende til en af de hæsligste Bygninger
Kjøbenhavn vil kunne opvise, og saa narrer
han os for det, der har Værdi i hans Sam-
ling og smider os alt det Lort ud, som han
ikke kan være bekjendt at have under Tag
med de gode Ting.

Jeg synes at den Sag burde trækkes
ordentligt frem, men hvor faar man
nogle paalidelige Oplysninger derom?

Med venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Tak Deres Kone for hendes Hilsen og send
hende min, naar De skriver til hende

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling