Menu

Emil Hannovers arkiv

1896-09-24

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Kjøbenhavn d: 24 Septbr 96

Kjære Hannover!
Som De kan tænke har jeg maattet
gjøre færdig hurtigst muligt paa Landet
saasnart jeg fik Meddelelse om den indtraadte
Krise i min Broders Forlagsfor[r]etning.
Efter at have sat mig ind i Sagernes Stilling
haaber jeg sikkert at det skal lykkes at over-
vinde de forhaandenværende Vanskeligheder
saaledes at Forretningen kan føres videre,
idet Standsningen væsentlig skyldes Over-
produktion i Forhold til den forhaandenværen-
de Driftskapital, men den har sat mig i en
øjeblikkelig Forlegenhed, idet jeg havde gjort
Regning paa nogle Penge til den 1ste Oktbr,
som jeg nu ikke kan faa foreløbig.
Tror De at De i Løbet af en Ugestid
kan afse de 200 Kr eller en Del af dem
forhaabentlig kun for en Tid? Jeg agter
ogsaa at skrive til Willumsen. Slott-
Møllers kan det vel ikke nytte at tænke
paa, med mindre at de skulde have
faaet Mønt som Forskud paa Raad-
stuebestillingen. Ved De noget om det?
Med venlig Hilsen
Deres hengivne
R. Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev

København

Den Hirschsprungske Samling