Menu

Emil Hannovers arkiv

1903-09-14

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.:]
Rohde

14 . IX . 1903
Kvæsthusgade 3.
K

Kjære Ven.

Professor Heilbut har skrevet mig et Par Breve
til i Anledning af nogle Afbildninger, han
ønsker til en Artikel om Willumsen. I et
sidste Brev beder han mig opgive sig, i hvilke
danske Tid[s]skrifter der har været Afbildninger efter
Ws Arbejder og om, hvor han skal henvende sig
for at faa Clichéerne. Skjønt denne Sag slet
ikke vedkommer mig, saameget mindre som Wil-
lumsen selv ikke synes at interessere sig for
den, vil jeg dog ikke være uhøflig imod Hr
Heilbut og beder Dem derfor, om De ikke
vil opgive mig, hvor De har benyttet Afbild-
ninger efter Arbejder af W., og hvor De troer
at Clichéerne kunne faas. Skulde De vide Besked om
andre
Clichéer var det ogsaa ganske rart at faa
Besked om dem.

[2]

Med det samme jeg er ved at skrive Dem
til, vil jeg ogsaa bede Dem om, saafremt
De har Tid og Lyst at gjøre mig en Tjeneste[.]

Jeg har paatænkt engang i næste Maaned at
afholde en Udstilling af mine Arbejder hos Win-
kel & Magnussen. Det er ikke af Lyst, jeg
gjør dette men af Nødvendighed. Da imid-
lertid denne Udstilling muligen maa ordnes paa
et Tidspunkt, da jeg ikke er her i Byen, vilde
jeg bede Dem, om De vilde gjøre mig den
store Tjeneste at lede eller tilse Ophængningen
samt forinden hjælpe mig med et Gjennemsyn
og Udskydning.
Hvis De som sagt har Tid, vilde De bevise
mig en stor Tjeneste ved at hjælpe mig hermed.
Med venlige Hilsener til Deres Hustru
og Dem selv
Deres hengivne Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling