Menu

Emil Hannovers arkiv

1903-02-16

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.:]
Rohde
16 . II . 1903
Silkegade . 13
K

Kjære Ven

Jeg er meget glad over Deres gode Menin=
ger om min Virksomhed. — Udover min
egen Glæde ved Arbejdet er en god Vens Til=
fredshed dermed min bedste Løn.

Og De behøver ikke at nære nogen Ængstel-
se i Anledning af en i al Almindelighed
forklarlig Skepsis [endnu igaar fik jeg af en fæl=
les Bekjendt en ganske velrettet kold Straale]*

Jeg véd jo, at De ikke anser mig for
et af disse sølle Mandfolk, man kun
kan omgaaes, saalænge man roser dem,
og jeg tager derfor Deres Udtalelse til
fuld Indtægt og som en kjærkommen
Opmuntring i en Tid, hvor altfor ofte

[2]

Mismodet synes at ville overvælde mig.

Hvad angaar “Lepantre”[?] er jeg meget overrasket
ved at høre, at De har gjort Dem saamegen
Ulejlighed; det var naturligvis ikke min Me-
ning, at De skulde være Bogkomisionær, men
jeg takker for besørgelsen og tager de
20 Francs, da jeg ikke bryder mig om Bogen.

Det lille Studie gav jeg i Lørdags Been til
Besørgelse; De har nu forhaabentlig modtaget
det.

Venlige Hilsener til Deres Hustru som til
Dem selv
Deres hengivne Johan Rohde

*Skarp parentes sat af J. R.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling