Menu

Emil Hannovers arkiv

1906-11-27

Afsender

Johanne Krebs

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Niels Juelsgade 8
27–11–06

[med blyant i Hannovers hånd:] Krebs

Hr Direktør Hannover!
Af et Brev fra Hr Rohde ser
jeg at han er rejst, og altsaa ikke
modtager et Brev, jeg i Dag har
skrevet til ham. Det var an-
gaaende Elevernes Stilling til
hans Sag. Indholdet af mit
Brev var i faa Ord følgende:
2 af Eleverne, om hvem jeg ikke
har Grund til at tro andet,
end at de taler efter deres Over-
bevisning, udtaler sig fuldstæn-
dig mod hinanden, idet Frk.
Holm, der hele Tiden har været
ivrig for Rohde, holder paa,
at der har været Agitation*, me-

*mod Rohde

[2]
dens Frk. Harhoff erklærer
dette for en Misforstaaelse.
Mig er det umuligt at dømme
disse imellem. Men jeg blev me-
get forfærdet, da jeg gjennem
den Afstemning, jeg bad Frk Har-
hoff foretage, saa hvor faa
af Eleverne, der vilde holde paa
at faa Rohde, naar Skoleraa-
det ikke ønskede det. Jeg ind-
saa at man ikke kunde garan-
tere for hvorledes Sagen vilde
udvikle sig, naar Rohde blev
udnævnt; det kunde vel nok
være blevet meget ubehageligt,
især da jeg nu hører, at Rohdes
Udnævnelse var baseret paa
Elevernes Ønske.
Med særdeles Agtelse
Johanne Krebs

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

København

Niels Juelsgade 8

Den Hirschsprungske Samling