Menu

Emil Hannovers arkiv

1909-10-25

Afsender

Gudmund Hentze

Modtager

Emil Hannover

Transskription

München 25 Okt 1909

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze

Kære hr
Emil Hannover!

De kunde gøre mig en stor Tjeneste ved at
give mig Deres Anbefaling til at søge det
Raben|Lewetzauske Fondt. Det er den
sidste Frist den 1ste November har N.V. Dorph
skrevet mig til, saa jeg vil bede Dem, hvis De
vil være saa elskværdig, at sende Anbefa-
lingen til min Svigerinde Frk. Gunhild An-
dersen Fælledvej No 12 2. København, hun
leverer den ind for mig. Jeg bor stadig her
i München og det gaar mig for saa vidt
ganske vel, som jeg er rask – usædvanlig
rask – og arbejder meget. Men det er svært
at komme ind et fremmed Sted, sælge noget,
og jeg har ikke flere Penge end jeg havde i
Danmark. Jeg har udstillet en hel Del,
paa Secessions-Udstillingen i München,
i Kunstforeningen i Hamburg, i München,
hos Richter i Dresden og i Frankfurt am
Main hos Bangert men Billeder kan
ikke sælges. Jeg har som De ved – jeg tilbød
mig i sin Tid at sende Dem Bogen – for
Eugen Diederichsen i Jena illustreret Im-
provisatoren og siden Andersens Æventyr
(kommer snart), i Sommer har jeg for
G.B.N.F. ill. Marie Grubbe. Nu
slider jeg i det med Reclamearbejde,
det har ikke været mig muligt
[fortsættes s. 3]

[s. 2]
[med blæk i Hannovers hånd:]
Hr. Gudmund Hentze har fra München sendt
mig en Anbefaling Anmodning om en Anbefaling
til det Raben-Levetzau’ske Fond, som han
agter at søge. Foranlediget heraf skal jeg
gærne udtale, at Hr. Hentze hører til de
talentfuldeste af vore yngre Kunstnere, og at han
navnlig paa Bogillustrations Omraade synes mig at have lagt usædvanlige Evner
…. for Dagen. Men han[s] Liv har hidtil været
en haard Kamp snart mod Sygdom, snart
mod Nød, og ogsaa ogsaa i München, hvor han
for Tiden opholder sig i det Haab gør Forsøg paa at slaa igennem
.. som Tegner, synes er hans Situation i høj Grad truet.
Han er da Efter min Overbevisning er han da
med baade i Kraft af sit Talent og sin
ulykkelige Stilling værdig til al den Støtte, der
kan ydes ham.

[s. 3]
[fortsat fra s. 1]
at finde andet og bedre, men med mine
Pengesager ser det meget, meget sløjt
ud og nu vil jeg forsøge om jeg ikke
ogsaa en Gang kunde faa nogle
Penge gennem Stipendium, jeg
har aldrig været saa lykkelig før
at kunne faa. Dorph vil støtte mig
og Knud Larsen har i sin Tid lo-
vet – uopfordret at ville støtte mig,
nu har jeg skrevet til Martin Nyrop
– om han vil – og nu vil jeg bede
Dem, hvis De vil og kan, om at give
mig Deres værdifulde Støtte. Helt
uqualificeret til at faa Stipendium
kan jeg dog umulig være.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Gudmund Hentze.

Kaiserstrasse 274 München.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Den Hirschsprungske Samling