Menu

Emil Hannovers arkiv

1909-11-27

Afsender

Gudmund Hentze

Modtager

Emil Hannover

Transskription

München den 27 Nov. 1909

[med blyant i Hannovers hånd:] Hentze

Kære hr Emil Hannover!

Tak for Deres Anbefaling til det Raben-Levetzau-
ske Legat, jeg haaber – men tror ikke – at
jeg faar det, jeg har en Følelse af at jeg staar uden-
for Rækkerne naar der uddeles Legater, men
maaske jeg tager fejl. De havde Ret, naar
De skriver i Deres Anbefaling, at jeg havde en
vanskelig Tid i München, hvor vanskelig
kunde De ikke vide, men det gaar mig ikke
godt her, jeg har et slet Greb paa Livet, daar-
ligere end de fleste, maaske det ogsaa kom-
mer af at jeg ingen velhavende Slægt eller
Venner har, naar jeg saa tjener daarligt i et
Par Maaneder har jeg ikke ét Menneske som
kan og vil hjælpe mig over Vanskeligheden
og maa selv lade de værste Næringskatastrofer
udlade deres Lyn over mit og mine nærmestes
Hoveder – det er det der sker nu. Og det vilde
være forfængeligt at tro, at i en fremmed By
alt stod rede for en, det er vanskeligt at faa
Lov til at yde sit Arbejde og München har
endnu staaet mig lukket, den maa først
dirkes op. Men det skal gaa. Jeg har slidt
i det de sidste Maaneder og har haft mange
Skuffelser, nu sender jeg min Kone og min lille
Dreng til Danmark, de vil bo sammen med

[i venstre margen:]
Værst af det hele er det dog, at jeg føler mig saa inderligt knyttet
til dansk og Danmark, en ren ulykkelig Kærlighed er det. Og tragi-
komisk som al ubesvaret Kærlighed – endda uden Strømper

[2]
en Søster af min Kone og jeg behøver ikke at
skaffe saa mange Penge saa maa det vel gaa
naar jeg er alene. Jeg har lært meget i den Tid
jeg nu har været ude, har faaet et helt an-
det Farvesyn, nu maa jeg se at komme til
Paris, som ene kan jeg bo i et lille Værelse,
og se moderne Kunst. Ja, det er ingen pol-
stret Tilværelse jeg fører og jeg er nu 34 Aar gam-
mel, burde vel egentlig være videre, men jeg
klager ikke, for den Lykke at være Kunstner
maa man kunne lide ondt. – Nu er
min Udgave af Andersens Æventyr kommen
ud paa Diederichsens Forlag. Jeg har endnu
ingen Exemplarer faaet sendende, men har
set det i en Butik her i München, men
faar vel snart fra ham. Og nu kommer
paa G.B.N.F. ”Gudmund Hentze-Udgaven”
af Marie Grubbe, vil De, hvis De synes om
mine Tegninger, skrive om den i Politiken?
Jacobsen er jo god nok. Det krillede mig i
Mellemgulvet (De kender den synkende Fornem-
melse) da jeg fik Cirkulæret fra Forlaget,
jeg havde holdt mig beskedent i Baggrun-
den, havde ikke skrevet mit Navn paa
[indskud mellem linjerne:] vidste intet om at Forlaget [indskud slut]
Titelbladet og ikke paa Tegningerne og e-
[indskud mellem linjerne:] vilde kalde Udgaven saadan [indskud slut]
gentlig der det min Natur imod at træde frem
, [!] jeg forsvandt helst selv bag mine mere
og mindre gode Tegninger, men man maa jo
frem paa Arenaen tænkte jeg og værre
havde det dog været, havde man kaldt Udga-
ven for ”J.P. Jakobsen Udgaven af Gudmund Hetzes
Tegninger”.

[i venstre margen:]
Altsaa Tak for Deres Anbefaling og venlig Hilsen
fra Deres ærbødigst hengivne Gudmund Hentze.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Den Hirschsprungske Samling