Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-02-12

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Johan Rohde vender tilbage til Meldahl/Johansen-affæren, som Emil Hannover har udtrykt interesse for. Rohde beretter fra censurkomitéen til Pariserudstillingens møde. Han er utilfreds med Vilhelm Kleins optræden, som (med henblik på at sikre sine egne præferencer) har gennemtrumfet, at den samlede komité på tværs af sektioner skal godkende valget af kunstnere. Rohde har hørt fra Christiansen, at Hannover også har udtrykt ønske om at afsløre Kleins slette metoder. Peder Mønsted har afholdt en kritikerrost auktion over sine værker.

Transskription

Kjøbenhavn d. 12/2 89.

Kjære Ven! Jeg sendte Dem for en halv Snes Dage
siden en Skrivelse i Anledning af Lotteriets Trækning, som
jeg antager, De har modtaget; naar jeg i Dag igjen
skriver Dem til, er det ikke for at minde Dem herom
men, fordi jeg ved at se Morgenbladet for i Søndags
mindedes den Interesse, som De efter Deres sidste Brev
at dømme syntes at nære for d'Hrr. Meldahl og Johan-
sens sidste Produkt. Jeg har udklippet Artiklen, som
formodentlig er af Hr. Schødte og indlagt den.
Værket er dog anskaffet til Akademisk Bibliotek[,] jeg
saa det igaar derude. —
Jeg har desuden indlagt en Artikel fra Nationaltidende
(ja det er udsøgte Varer jeg disker op med!) den er
til Deres Kone. Hun har engang omtalt for mig
hvor udsøgt en Behandling hun nød, naar hun
kom paa det kgl. Bibliothek, og jeg tænkte derfor
at det kunde more hende at læse vedlagte Opsats,
som i hvert Fald tyder paa en god Vilje, selvom det
skorter paa Evnen. — .

Christiansen fortalte mig engang, at De tænkte paa
engang at afsløre Hr Klein, og at De samlede
Materiale hertil. Hvis De endnu tænker paa noget
saadant, lad det da ikke vare for længe — De vil
kunne faa Absolution for mange Ungdomssynder,
hvis det kunde lykkes Dem at gjøre denne Person

[2]
umuligt i godt Selskab.

Man her netop i disse Dage paany Anledning til at
ærgre sig over, at en saa sjofel Person .. i det hele
taget kan spille nogen Rolle.
De har maaske hørt lidt om at den Komité, der
blev valgt til at censurere de til Pariserudstillingen be-
stemte Billeder. Man var ret glad ved Valget, det var
6 gjennemgaaende liberale og flinke Malere man havde
valgt, og, hvad der var det vigtigste, man vedtog at
der skulde stemmes sectionsvis (Malere skulde bedømme
Malerier, Arkitekter Arkitekturarbejder o.s.v.).
Komiteen traadte saa for nogen Tid siden sammen,
og da der ikke var indsendt ret mange Billeder, foreslog
nogle Malere, at der skulde udsendes Indbydelser til for-
skjellige. Hr Klein rejste sig saa op for at faa sat
igjennem, at der blev skreven efter det og det Billede, som
han “altid havde fundet saa dejligt”. Her fik Johan-
sen ham dog stoppet og gjort opmærksom paa, at
han ikke havde noget at gjøre med Malerierne.
Man snyder nu imidlertid ikke Hr Klein saa let.
I Begyndelsen gik alt saa herligt, men i de sidste
Dage, da de egentlige Afgjørelser skulde finde Sted,
kommer Hr Klein og overrasker Forsamlingen med
den interessante Meddelelse, at der vil .. censureredes
sectionsvis, men enhver Afgjørelse skulde approberes
af den samlede Komité — og hvad der er det
sørgeligste af det hele, han fik det sat igjennem,
og herved fik de gamle Overtaget. Der protesteredes

[3]
men uden Nytte, “Protokollen” gav Hr Klein Ret.
Enten maa samtlige Kunstnere, som i temmeligt stort
Antal var tilstede og som vedtog Sectionsafstemningen
have været Idioter tilhobe eller ogsaa maa
der være begaaet Misligheder ved Protokolførin-
gen og eller dennes Fortolkning, at det er det sidste
der er Tilfældet, nærer jeg ikke ringeste Tvivl om
ligesaalidt som om, at Hr Klein er Manden —
ihvorvel jeg paa ingen Maade overvurderer de
Herrer Maleres Intelligens. —

Læste De samme Mands Artikler om de franske
Kunstnere i Maanedsskriftet “Literatur og Kritik”
(i 2 Hefter), hvis ikke det er at faa dem; de
giver interessante Bidrag til Forstaaelsen ikke blot
af Kunstkjenderen og men ogsaa af Gentleman..
og Sædelighedsmanden. —

Igaar solgtes holdt Mønsted sin anden Auktion
rost af hele Pressen indbragte den ham hele 12,500
Kroner!! Frækkere Udstilling har jeg aldrig set.

Venlig Hilsen til Dem selv og Hustru
Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev

Dansk

København

Den Hirschsprungske Samling