Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-02-19

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde opfordrer Hannover og hans kone til at være påpasselige på deres forestående rejse til Italien - der raser efter sigende en influenzaepidemi. Rohde håber at se Hannovers til middag inden de rejser. Rohde har været til et foredrag, Hannover har holdt. Lyden har været så dårlig, at det har været svært at forstå, hvad det handlede om. Rohde trøster Hannover med, at det nok snarere er tilhørernes egen skyld, hvis de ikke har hørt noget, og at Hannover, hvorom alting er, har en langt bedre foredragsstemme end Georg Brandes. Rohde har i brevet indklæbet et udklip om influenzaepidemien i Italien.

Transskription

19-II-90. St. Kongensgade 55. 5.

Kjære Ven! Tak for Deres elskværdige Brevkort og tro
ikke, at Svaret her er dikteret af Lysten til det sidste
Ord eller af særlige Grunde — min Tid er for Øjeblik-
ket saa optagen, at de 14 Dage, som Deres Rejse
muligvis kunde skubbes ud, ikke vil bringe mig megen
Glæde af Deres Selskab. Men naar De som Hoved-
argument anfører et Privatbrev fra Italien, som for-
sikrer Dem om, at Influenzaen er forsvundet aldeles fra
dette Land, finder jeg det for min Pligt, at gjøre
opmærksom paa, at der er andre Privatbreve, der er
af en anden Mening. — For det Tilfælde, aft Deres
Kone ikke har kjøbt “Kjøbenhavn” for igaar, sender
Jeg Dem derfor nedenstaaende Udklip — Ganske
vist ikke nogen meget paalidelig Kilde, men enfin. —
—.
Er det imidlertid Deres Mening at opholde
Dem længere Tid i Tyskland eller Østerrig, falder
mine Ophævelser selvfølgelig bort; men jeg vil som
den “ældre fornuftige” bede Dem om begge at forsyne

[2]
sig med varmt Tøj, da der skal være lumsk
koldt om Foraaret dernede ved Alpernes nordlige Fod.

Det skulde Glæde mig meget at se Dem herude
inden De rejser; jeg er her som Regel fra 9-3
hver Dag (Store Kongensgade).

Med venlig Hilsen til Dem og Konen;
ja jeg ser Dem jo nok inden De rejser

Deres
Johan Rohde.

Ja kjære Ven; jeg vilde .. saa gjerne sige Dem
Tak for Foredraget; men jeg vil ikke hykle;
ganske vist har jeg hørt mere end Lange, der
betroede mig, at det for ham ligesaa godt kunde
være om Astronomi som om Empiri; men
ikke nok. Fejlen er nu sikkert ikke Deres, men
vor. En Ting vil jeg dog som "Fagmand"* gjøre
opmærksom paa, at Deres Organ, Foredrag er
langt tydeligere end Dr. Brandes, da De er
fri for hans de Hvislelyde , som ofte gjør hans kraftigere
Stemme utydelig for mig; med De mangler end-
nu nogen Kraft, hvortil De vist godt kan opdra-
ge Dem uden Brug af Flintesten. Selve Foredragets
Indhold haaber jeg engang, at skulle gjøre Be-

[3]
kjendskab med paa Tryk. —

[Avisudklip indklæbet, overskrift:]
Tirsdag den 18. Februar 1890.

[Avisudklip indklæbet, brødtekst:]
Influenzaen i Livorno har – ifølge
et Privatbrev her til Byen – for Tiden
antaget saa alvorlige Dimensioner, at al
Handel og selskabeligt Samkvem i Byen
er stanset.

[Klamme om de to udklip, og vertikal note:]
Det er s'gu af samme Avis !

[Side 3 nederst:]
* jeg mener tunghør

Fakta

Brev

Dansk

København
Georg Brandes
Julius Lange

Den Hirschsprungske Samling