Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-01-28

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde bryder sig ikke om Martin Nyrops forslag til en omlægning af Højbro Plads, som er blevet fremlagt af Foreningen til Forskønnelse af København. Rohde kommenterer en række ændringsforslag Hannover agter at komme med til Foreningens struktur. Rohde kritiserer endvidere den hengemte placering af en række offentlige monumenter i København og foreslår, at nogle af dem får en mere prominent placering i det offentlige rum.

Transskription

Nyhavn 22. D. 28 - I. 90 - .

Kjære Ven! At De ikke vil eller kan skrive imod Nyrops
Projekt, gjør mig ondt. Havde jeg Tid — hvad jeg slet ikke
har for Øjeblikket, eftersom jeg maler baade om Dagen og om
Aftenen — og havde jeg navnlig lidt mere Begreb om
disse dekorative Sager, der er et Miskmask af Arkitektur
og Plastik eller ingen af Delene, saa lod jeg ikke være
— jeg gaar omtrent daglig over Højbro, og daglig, altsaa
Resten af mit Liv, vilde jeg have én Ærgrelse til.
At De ikke forstaar Tegningen, undrer mig; vel er den
yderlig slet som alle Arkitekturtegninger.., men den, jeg
saa i sin Tid (vistnok omdelt af "Foren.[ingen]til Kjøb.[enhavns]
Forskj.[ønnelse]") var, hvis jeg ikke husker fejl, forsynet med
en Grundplan, saa man ved Sammenligningen
med selve Pladsen, fik et Begreb om Størrelses-
forholdene, og det er navnlig eller blandt meget
andet dem, der især ere vanvittige, hvad Folk, jeg
har talt med om Sagen, ogsaa have lagt Mærke til.

Med Hensyn til indlagte Foredrag med Forslag til
Lovforandring, da kan jeg kun sige, at skjønt jeg
ikke er Medlem af Foreningen, vilde jeg personligt
være meget glad ved, at det fremkommer paa
Generalforsamlingen; De har sikkerligt fuldt ud Ret
i, hvad De siger, og kunde De virkelig bruge det
til, at Foreningen gav sig til at plante Træer
vil De have sat Dem et misundelsesværdigt
Eftermæle. Ære være Monumenter, men de Værker,

[2]
som Byen Kjøbenhavn eller dens Borgere i det senere Aar
har faaet gjemt omkring paa de mærkeligste Steder,
(f. Ex H. C. Andersen, Chr IV. Thorvaldsen Tordenskjold[,]
Tycho Brahe *)
har man ikke synderlig Glæde af.

Jeg har kun nogle Bagateller at tilføje eller nogle
Henstillinger at gjøre, jeg skal fremkomme nu med dem
[til] Dem, idet jeg nu læser Deres Manuskript igjennem.
De siger at Planen til Højbros Omlægning er fremkommet
Offentligheden for Øje igjennem et Ugeblad; saavidt
jeg véd har Foreningen sidste Foraar omdelt en Plan
(som maaske er den samme som i Ill.[ustreret] Tid.[ende]). Men jeg
vil med det samme spørge Dem, om De .. ved, hvad
Del Foreningen for Øjeblikket har i Projektet, og hvad
Del Magistraten, er det virkelig Meningen aft Forenin-
gen af sine Midler skal omlægge Pladsen? Jeg
kan næppe tænke mig, at den er i Stand dertil; da
en saadan Historie sikkert koster 5-6 Gange saameget
som hele Foreningens Kapital.

Med Træerne kan jeg tænke mig en Opposition fra
en Del af Byens Borgere nemlig de handlende og
Husejerne, saadanne har flere Steder faaet Lov
til at hugge smukke gamle Træer om, fordi det hed
sig, at de skadede Ejendommen.
Med Hensyn til Deres Forslag om en levende
Agitationsforening er jeg ligeledes fuldt ud enig med

[3]
Dem, men her forekommer det mig, at hvis De
virkeligt vil opnaa noget, er det nødvendigt at
opstille bestemte Fordringer; men[?] sikkert har noget
lignende, som det, De nu udtaler, foresvævet de
oprindelige Stiftere.
Jeg mener hermed, at der bestemmes paa Gene[-]
ralforsamlingen, at der skal holdes et bestemt
Antal Foredrag, Møder eller Sammenkomster til
Opnaaelsen af Foreningens Planer, thi ellers nøjes
Foreningen med at sove Aaret igjennem lige til Gene-
ralforsamlingen, der skal holdes inden Udgangen af
Januar og derfor ganske betegnende for Forretnings-
gangen og Ivrigheden udskydes til den 31.

Jeg skal henlede Deres Opmærksomhed paa et Forhold,
som maaske ikke er praktisk gjennemførlig herhjemme; men
men som er et Exempel paa, hvorledes en saadan For-
ening kan virke: der er tyske Byer, hvori ..
lignende Foreninger uddele Præmier til de Hus-
ejere, der bygge de smukkeste Facader.
Endvidere kommer jeg til at tænke paa de nydelige
smaa Bronze-Drikkevandsfontæner i Paris, dem
der er opkaldt efter en rig Englænder, der har skjæn-
ket Byen dem — saa husker De dem nok. —

De foreslaar at Bestyrelsen skal tælle mindst et
Magistratsmedlem, mindst én Borgerrepræsentant og
mindst en Rigsdagsmand; det forekommer mig

[4]
mig ligesaa ønskeligt som mindre rigtigt at indsætte
denne Bestemmelse i en Lov for en Forening, der jo ikke kan være
sikker paa, at just en Rigsdagsmand eller Borger-
repræsentant eller Magistratsmedlem netop altid
er Medlem af Foreningen — ; i hvert Fald maa
der tilføjes i Lovene forudsat at Mænd med
de ovenfornævnte Tillidshverv ere Medlemmer af
Foreningen. — Det samme gjælder Bestemmelsen
om en Kunsthistoriker, som er en endnu sjældnere
Fugl end en Rigsdagsmand.
Ja det er, hvad jeg har at bemærke i Øjeblikket
og forresten god Lykke paa Fredag.
Undskyld den sjuskede Form, men jeg er kommen
Træt hjem, og det er bleven sent. —

Venlig Hilsen og til Slut, hvad jeg skulde have
Ssagt først, megen Tak for sidst.
Deres Ven
Johan Rohde

Jeg har indlagt et Brev til Deres Kone med
en Tak, — som da ogsaa gjælder Dem, for
Venligheden at vilde se mig i paa Torsdag.

* à propos var det ikke ogsaa en Opgave at faa enkelte af
vore bedre hengemte Statuer dragne frem af Mørket
og stillede paa andre Pladser, hvor de kunde være til nogen
Glæde.

Fakta

Brev

Dansk

Hannover har i sit brev 27/1/1890 også udtrykt utilfredshed med Martin Nyrops forslag til Højbro Plads. Det er på baggrund heraf, han er kommet med de ændringsforslag, som Rohde her kommenterer.

København
Martin Nyrop

Den Hirschsprungske Samling