Menu

Emil Hannovers arkiv

August 1889

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen takker Emil Hannover for lån af bogen "Eline Ebsen" og nævner derefter det ulykkelige dødsfald af Robert Hirschsprung. Han fortsætter med at fortælle, at han har færdiggjort et maleri og nu arbejder på det næste. Han har hørt, i fortrolighed, at Harald Slott.-Møller arbejder på et motiv af en hingst i størrelsesforholdet 1:1 og spørger, om Hannover har hørt fra ham og hustruen i Gjerrild. I september skal Christiansen til København og håber at at kunne besøge Hannover ved den lejlighed.

Transskription

Thorsgade 25 Odense : Aug 89

Kjære Hannover!
Hermed retournerer jeg “Eline Ebsen”
med mange Tak for Laan, idet jeg beder
Dem undskylde, at jeg har beholdt den
saalænge. Den var for resten slet ikke saa
gal, det er ret grinagtig at høre en
Fremmed beskrive Danskerne som nogle
fjærne, mærkelige Fremtoninger, der spiser
en egen Slags Brød og holder en Del mysti-
ske, gamle religjøse Skikke i Hævd og Ære.
Jeg vil haabe at De og Deres Frue ere
raske og ved Helbred, skjønt jeg ikke har
hørt fra Dem i lang Tid. Deres Frue har
forhaabentlig modtaget et Brev fra mig,
som jeg afsendte som Svar paa et, jeg
modtog kort Tid i Forvejen. Fra Rohde
har jeg hørt den meget sørgelige Nyhed
med Rob: Hirsch[s]prungs Død, hvilket
er kommet mig meget overraskende, da
jeg ikke anede, at han var brystsvag.
Vidste De noget derom? — Jeg slider

[2]
ellers i det efter Evne herovre, det
er jeg nemlig nød til, for ikke at kjede
mig ihjel. Det ene Mesterværk er færdig,
og jeg er stærkt i Gang med det andet.
Paa en Maade bliver det da stort, selv
om det ikke er paa den rigtige. Naar
jeg undtager Rohde, saa har jeg ikke hørt
fra Omverdenen i lange Tider,
men jeg har forresten heller ikke selv
skrevet til nogen. Rohde fortalte i
sit Brev at Møller maler en Hingst
i naturlig Størrelse! — men jeg
maatte ikke fortælle det til nogen. Det maa
De heller ikke. Har De hørt noget
fra Møllers i Gjerrild?
Jeg skal et Ærinde til Kjøbenhavn
i September, hvis De da er paa Landet
endnu, kan jeg maaske faa en Dags
Tid tilovers til et Besøg hos Dem, hvis
De da gider se mig. Indtil da vil
jeg ønske Dem og Deres Frue levvel
med mange Hilsener fra Deres
R. Christiansen.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev, dag ikke angivet

Harald Slott-Møllers maleri af en hingst i naturlig størrelse er genstand for en del spekulation i udvekslingerne mellem Christiansen, Rohde og Hannover i sensommeren 1889. I et brev fra Christiansen til Hannover, dateret april 1890, fremgår det, at maleriet blev udstillet på Forårsudstillingen, Charlottenborg, i 1890. Værket er "Efteraarslandskab med stor Staffage", kat. nr. 312.

Thorsgade, Odense

Den Hirschsprungske Samling