Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-07-16

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Den Frie Udstilling har ikke fornyet kontrakten med Kleis endnu, og Hannover advarer imod at give ham for frie tøjler til at afholde udstillinger, som kan udgøre en potentiel trussel imod Den frie Udstilling. Blandt andet har der været rygter om en efterårsudstilling af norske og danske kunstnere hos Kleis (med Karl Madsen som bagmand), og de planer vil Hannover gerne have forpurret. Hannover opfordrer derfor Rohde til hurtigst muligt at få styr på kontrakten. Kunsthandler Stockholm er blevet inspireret af Den frie Udstillings succes og går med planer om en "anonym udstilling". Hannover har skrevet en kritisk omtale heraf til udgivelse i Politiken. Alice Hannovers helbred er stadig dårligt, men de to er tilfredse med at opholde sig i Lyngby.

Transskription

Lyngby
16-VII-91.

Kjære Rohde,
jeg talte forleden med Kleis,
som fortalte, at den frie Ud-
stilling endnu ikke havde for-
nyet sin Kontrakt med ham.
Han sagde, han havde hørt
noget om, at der vilde blive
forlangt, han ikke maatte
holde andre Udstillinger af
”den frie” Art, men han
beklagede sig over ikke at vide
rigtig Besked med Forholdene,
da Kontrakten jo ikke var
skrevet.
jeg skriver nu til Dem for at
erindre Dem om, at det kunde
blive farligt at lade Kleis
faa Lov til at foretage sig
noget paa Basis af sin
Uvidenhed om den frie Ud-

[2]
stillings Forhold. Der er
næmlig atter Udsigt til en
Efteraarsudstilling, og hvis
Kleis indlader sig paa en
saadan, vil han naturligvis
undskylde sig med sin Uviden-
hed.
Den Udstilling der er Tale om
er – som Kleis sagde – ”en
Samling af norske Billeder
og nogle (!) Danske”. Det er paa
ny Karl Madsen, der er
paa Spil, og jeg betragter det
som utvivlsomt, at det vil
blive en Samling danske Billeder
+ nogle enkelte norske, der
skal give Udstillingen den
nødvendige Motivering.
Vær nu paa Deres Post overfor

[i venstre margen:]
I et Brev forleden beklagede Slott-Møllers sig over, at de aldrig
hørte noget fra Dem.

[3]
denne nye Fare og se at faa Deres
Kontrakt i Orden.
Som De maaske har set, har
Kleis’ Laurbær ikke ladet Stock-
holm sove, og han pønser paa
en ”anonym Udstilling”. Det
stakkels Fæ troer sandsynligvis,
han ad den Vej kan vække
Sensation. Da jeg nu imidlertid
har den Tro, at saadan en Ud-
stilling kan gjøre lige saa megen
Skade, som den i og for sig er
fjottet, har jeg skrevet en Artikel
mod den, som en af Dagene
vil komme i ”Politiken”. Om
den vil kunne forhindre Ud-
stillingen, er vel meget tvivl-
somt, men jeg haaber dog, den
skal kunne bidrage til at gjøre
den til en Fiasko.

[4]
jeg længes meget efter at
høre noget fra Dem angaaende
Deres Maleri.
Med min Kones Helbred gaaer
det ikke altfor godt. jeg selv er
doven, kjed af den forbandede
Journalistik, som hindrer
mig i andet Arbejde.
Med vort Ophold herude er
vi ellers fremdeles fornøjede.
Vi har det fredeligt og ensomt.
Nu er Hendriksen flyttet til
Lyngby, saa jeg maaske en
Gang i mellem kan faa det,
min Kone kalder mine
sladderlystne Tilbøjeligheder,
tilfredsstillede. Lev vel, skriv
snart og vær venligst hilset
fra min Kone og Deres
hengivne
Emil Hannover

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling