Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-09-02

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover beroliger Rohde med, at Alice Hannovers helbred ikke er så skidt, som Agnes Slott-Møller har givet indtryk af. Hannover selv har været syg - sandsynligvis på grund af overanstrengelse med sin afhandling om at samle på bøger. Han har sendt sin afhandling om Hans von Marée til Rohdes adresse i Nyhavn. Den er blevet anmeldt lunkent af Edvard Brandes, men Hannover tager det ikke så tungt. Hannover har haft en samtale med Zeuthen om Den Frie Udstilling (men har glemt det meste af indholdet af snakken) og omtaler retssagen mod Oscar Madsen. Han vil gerne vide, hvornår Hammershøi skal giftes, og han spørger, hvornår Rohde kommer på besøg. Det har været en rolig sommer for Hannovers, bortset fra besvær med Alice Hannovers forældre, som har opholdt sig hos dem. De har heldigvis fred for svigerforældrene nu, som begge er rejst til Nauheim. Alice Hannover opfordrer ham til sidst i brevet til at komme til Lyngby, da Hannover savner ham.

Transskription

Kjære Ven,
Tak for Deres venlige Linier.
Jeg forstaaer ikke, at Fru S.-M
kan have skrevet saa foruroligende
til Dem. Jeg erindrer ganske vist ikke,
hvad jeg til hende sidste Gang skrev
om min Kones Helbred, men da dette
i den senere Tid hverken har været
værre eller bedre (dog maaske snarere)
lidt bedre) end ellers, kan jeg kun
tænke mig, at Fru S-M har misfor-
staaet mig. Eller maaske har jeg
skrevet til hende en Dag, hvor min
Kone vistnok ikke var rask. Som
sagt: der er ingen væsentlig Forandring
med hende, men hvorledes skulde
ogsaa et Landophold denne Sommer
kunne gjøre Gavn! Siden Slutningen
af Juni har vi haft daglig Regn,
hvorfor vi priser os lykkelige over
at have faaet et ordentligt Hus
at bo i. Muligvis forsøger vi at

[2]
blive herude i Vinter, da min
Kone troer, at hun kan komme
sig herude.
Jeg selv har forresten været syg en
Ugestid men er nu atter rask. Jeg
troer, jeg havde overanstrængt mig
lidt med en stor Afhandling, jeg
skriver til Hendriksens Aarsskrift.
Saadan en rigtig kjedelig stor Af-
handling af den Slags med Paragrafer
og Skemaer. Den handler om at
samle paa Bøger.
Afhandlingen om Marées har jeg
sendt til Nyhavn 22, da jeg ikke
kjendte Deres Adresse. Som De altsaa
har set, fik Artiklen en
meget kølig Anmeldelse af E. B. i
”Politiken”, hvilket gjorde mig en
Smule ondt. Men ogsaa kun en
Smule.
Med Zeuthen talte jeg forleden

[3]
Dag. Han snakkede en Del om den
frie Udstilling, men jeg maa med
Beskæmmelse tilstaa, jeg ikke erindrer
noget af det. Sagen mod Oscar Madsen
kan ventes afsluttet med det første.

Véd De ikke, naar Hammershøi
skal have Bryllup. Jeg vilde meget gærne
have det at vide.
Naar kommer De hertil? Vort
Gæsteværelse staaer og venter paa Dem.
Kunde De ikke finde et eller andet at
male herude, saa vi kunde holde Dem
fast en lille Tid? Er De fornøjet med
det, De har faaet gjort i Sommer, og
hvori bestaaer det?
Ja, jeg siger med Herman Bang: ”Jeg
spørger kun”, thi jeg har ikke det mindste
selv at fortælle Dem. Hvad der har op-
taget os mest i Sommer, er nogle
formidable Familiescener. At de ikke
skriver sig fra den skikkelige Familie
paa Gl. Kongevej, behøver jeg næppe

[4]
at fortælle Dem. De Meningsud-
vexlinger, der er faldne, har været
ud over alle Grænser. Desværre lider
min Kone naturligvis meget under
disse Fredsforstyrrelser. Naa, nu er
min Svigerfader rejst til Nauheim
for at se at faa et bedre Hjærte og
hans Kone har fulgt ham for at
faa sin Galdebeholder i Orden, og
saalænge har vi Fred.
Kom nu snart hjem i Stedet
for at ligge ude paa aaben Mark
i dette forbandede Vejr.
De allervenligste Hilsener fra
min Kone og Deres hengivne

Emil Hannover

2-IX-91.
Lyngby.

[med Alice Hannovers hånd:]
Da Vejret er saa
daarligt, synes jeg, De skulde
pakke Deres Sager sammen
og rejse fra Ribe til Lyngby,
hvor en lille Dreng venter paa
Dem med Længsel. Værelset er
parat. Hilsen AH.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Lyngby
Ribe

Den Hirschsprungske Samling