Menu

Emil Hannovers arkiv

1890-05-30

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Alice Hannover

Dokumentindhold

Johan Rohde har vedlagt brevet en akvarel af sit senest afviste værk på Charlottenborgudstillingen. Rohde glædes over, at Alice Hannover har det bedre og mener, at hun bør blive i syden vinteren over. Rohde harcelerer over tilstandene i Akademirådet: Skovgaard har blandt andet fået afvist værker på Charlottenborgudstillingen, fordi August Jerndorff og Viggo Johansen ikke var mødt op til juryens møde. Rohde omtaler i positive vendinger en udstilling af værker udført på Kunstnernes Studieskoler, men er mere kritisk overfor udstillingen af de af Charlottenborgs censurkomité afviste værker hos Kunsthandler Kleis. Rohde udtrykker dog håb om, at initiativet kan være med til at opbygge en stemning imod Charlottenborgudstillingen, og at der i fremtiden vil være en udstilling for andre værker end blot de afviste.

Transskription

Kjære gode lille Frue!

(Som De ser, er jeg ingen stor Aqvarellist; men
“den” følger med ene og alene for at vise Dem,
at jeg virkelig havde gode Hensigter — har den
opfyldt sin Mission, saa brænd den ellers forsøg
engang at bytte den som en anden beskidt Vexel,
hvis Banken til den Tid skulde være Inde-
haver af virkelig Valuta. — for Resten fore-
stiller den mit sidste refuserede Billede —
De havde maaske troet det skulde være
Kastelsporten? — )

For at begynde med Begyndelsen saa vær ikke
altfor vred over, at jeg først nu faar Lejlighed
til at takke Dem for Deres lille Besked
og fortælle Dem, hvor glad jeg blev ved
at høre, at De dog havde det noget bedre. —
De skal se, naar De nu er en rigtig fornuf-
tig lille Kone, der ikke lyder Deres Mand
men derimod gamle, forstandige Venner og
pænt plejer Deres Sundhed og derfor til en

[2]
Begyndelse bliver nede i Syden foreløbig næste Vinter over (med et Sommerophold i Tyrol eller Graubün-
den f. Ex.) saa skal De nok blive rask, jeg er netop i denne Tid i forskjellige Selskaber bleven
forsynet med et helt statistisk Materiale omhandlende unge Damer, der rejste syd paa med et
daarligt Bryst og kom hjem som Goliather. — Pengene? Blæse være med Pengene; i deres Sted
vilde jeg saamæn ikke bryde mig det mindste om Hensyn til den eller den. Faktum er jo dog, at de
findes og kan Det eller Deres Mand ikke selv faa fat i dem (Pengene), saa maa der vel nok kunne findes
.. en eller anden Husven, som er lidt kjendt med Deres Familie, og som maatte kunne gaa imellem
— i saadanne Tilfælde maa man ikke være altfor ømfindtlig. — men undskyld at jeg sidder
og snakker om noget, som jeg jo slet ikke .. maa blande mig i; — men har De ikke engang selv
berørt dette Emne? —
Hvordan jeg ellers har det? og Vennerne? Skidt, bedste Frue. Et Par Dages Sommersol;
nu igjen naturligvis Vintervejr, Forkølelse og Ærgrelser. Dumheden og Pjaltetheden er ikke bleven
en Smule mindre, end da De rejste — pris Dem stadig Lykkelig over, at De er, hvor De
er, selvom ogsaa Olien er lidt harsk og maden lidt griset.
Ja De hører jo med til “Lauget”, og De har da ogsaa godt af et Par smaa Ærgrelser — ellers
synes jeg rigtignok, at det vilde være temmelig latterligt at exportere alle vore smaa Klikehistorier
til Italien. Jeg skal da gjøre mig Umage for at kramme ud, hvad jeg har.
Den Frants Henningsenske-Jerndorphske Historie har De vel faaet? Saa var det den Eibe-
schütske Præmie.
Man mene om Engelsteds Billede, hvad man vil; Præmien havde
det dog fortjent; og saa gav man samtidig Poul Bloch lille Guldmedaille for det gyseligste
Billede paa den ganske Udstilling.
Se dette er jo en Skandale, men det artigste ved Histori-
en, det er det, at det er vore egne Folk, de unge Malere i Akademiraadet[,] saadanne
Folk som Johansen, Th. Niss o.s.v., det er dem, der har stemt for denne Ordning;
der lægges slet ikke Skjul paa det — men imorgen stemmer vi atter paa de samme
Folk til alle mulige Tillidsposter. De har maaske hørt, at Skovgaard fik sine Teg-
ninger til Troldtøj refuserede, det gik til paa den Maade, at man tog dem frem
og stemte om dem en Dag[,] Jerndorph og Johansen havde fundet det behageligere
at gaa hjem og male end at varetage Deres Jurypligt, formodentlig er mange
andre Billeder gaaede i Vadsken ved samme Lejlighed. Men ingen af de to Her-
rer har vist hørt den aller-mildeste Bebrejdelse.
Foruden et Par Billeder jeg arbejder paa .. og den ulyksalige Artikel, jeg havde lovet Dagens
Krønike, har forøvrigt et Par Udstillinger givet mig en Del at bestille. Den ene er
en Skoleudstilling af Arbejder, der ere lavede paa Kunstnernes Studieskole i de sidste 8 Aar,
og som afholdes efter Ministeriel Befaling. Det forekommer mig, at den er meget
vellykket, skjønt den ikke virker med de Masser som Akademiet. Det var en Udstilling, som
jeg tror vilde have interesseret Deres Mand. Hvis han kommer hjem i Sommer, skal jeg
forresten se, om det er muligt at vente med at aflevere de indsendte Ting saa, at han,
hvis han havde Interesse derfor, kunde gaa dem igjennem efter. De kan forresten
spørge ham derom og sige mig Besked. — Den anden Udstilling er “De refu-
seredes”!! Udstilling som afholdes hos Kleis. For det Tilfælde, at en eller anden
Bladneger skulde slaa denne op til noget for at tjene et Par Skilling ved Spaltefyld,
vil jeg dog sige Dem, at De ikke skal være kjed af, at De ikke faar den Bid med.
— Det .. er i de tre sidste Aar (der var jo for to Aar siden en lignende Udstilling hos Christiansen og mig

[3]
og ifjor blev der gjort et Forsøg i Hotel Fønix) regelmæssigt gaaet saaledes at saalænge Navne-
ne svirrede i Luften syntes Forurettelsen indlysende, men naar man først fik Billederne
at se faldt Begejstringen. Det er i Aar akkurat som de foregaaende Aar; Uretten ligger
ikke i, at disse Billeder ikke er antagne, men i at saa urimelig mange andre ere
antagne. Jeg undtager naturligvis denne Gang Slott-Møllers Billeder der jo staar
helt for sig selv; alle de andre ere mindre Billeder[,] Landskaber og Genrer, ikke meget
betydelige. Bedste efter Møller forekommer mig et lille Genrebillede af Mourier-Petersen
og et Portræt af Samme. Forresten er B der Billeder af Wildenrath, Chr [i.e. Rasmus Christiansen], Krogh
Seligmann, Hammershøj, Engelsted, Dorph, Syberg og en Del yngre fra Zart-
manns Skole. Jeg har 5 Landskaber, som det ikke opbygger mig meget at se derude;
— men muligen — jeg siger muligen med et stort ? — kunde der herigjennem hos
de yngre Malere oparbejdes en Opinion imod Charlottenborg, saaledes, at man
næste Aar ikke ventede med nøjedes med at sende de refuserede paa vor egen
Udstilling. —
Ja nu er der jo ikke mere Papir — saa maa De have Farvel for dennegang;
Stadig ønskes Dem den bedste Bedring. Hils Deres Mand fra mig, han skal en af
Dagene høre lidt fra mig, naar jeg har den ubehagelige Forretning at frembære min
sølle Artikel for hans Argusblik — jeg gjør det grumme nødigt; men jeg kan vel ikke
være andet bekjendt — hvad mener De ?
Deres gode Ven
Johan Rohde

[Tilføjelse, skrevet ‘på hovedet’:]
Hvorledes titulerer man en Frue udenpaa et Brev paa italiensk? Undskyld, hvis jeg
skriver noget bondsk, men jeg kjender ikke dette Sprog.