Menu

Emil Hannovers arkiv

1885-06-06

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen har modtaget et brevkort fra Emil Hannover. Hannover beder om hans adresse - men har ikke husket at angive, hvor han selv opholder sig. Christiansen spørger, hvordan Hannover og Wildenrath responderede på en sag i Berlingske, og han fortsætter med en humoristisk beskrivelse af følelsen af mindreværd efter Hannovers brev om Rubens og andre hovednavne i kunsthistorien. Christiansen planlægger et par ugers ophold i København, hvorefter han tager tilbage til Aarhus. Der har han lovning på et godt atelier, som står tomt i sommerperioden på teknisk skole: "Saa skal jeg til at spytte i Næverne og se at faa noget udrettet, hidtil har det kun været Rekognoceringer".

Transskription

Aarhus den 6 Juni 1885

Kjære Hannover!

Jeg har i Dag af den ny Ejer paa Frydenslund
faaet overleveret Deres Brevkort, hvilket er meget
heldigt, da jeg i Morgen stikker af igjen herfra
Byen og bliver borte en 14 Dages Tid. Det er
grumme snedigt af Dem, at De beder mig hurtigst
mulig meddele Dem min Adresse, saafremt jeg
ikke skulde faa Deres Kort, for at De kan til-
skrive mig yderligere — hvordan skulde jeg bære
mig ad med at skrive, naar jeg ikke af Deres
Brev fik Deres Adresse? —
Naar De igjen skriver, fortæl mig saa, hvad
det blev til med det, som De og Wildenradt lave-
de sammen som Modgift imod hvad der var
fremkommet i “Berlingske” angaaende Adressen.
—Ja undskyld — maaske bringer jeg ved denne An-
modning et irriterende Pust herhjemmefra om alt
det Vrøvl og Kjævl, som De nu lykkelig er und-
sluppet; men i Deres sidste Brev til mig, hvor
det nu var det traf mig et eller andet Sted oppe
i Jylland, skrev De, at De havde lavet noget sam-
men, som ikke var saa daarlig, men som jeg sene-
re skulde faa nærmere Underretning om. —

[2]
Det er jo meget nedslaaende, hvad De fortæller om
gamle Fatter Rubens og de andre. Man faar saadan
en løjerlig Smag i Munden, naar man sammen-
lignelsesvis kommer til at tænke paa ens egen
Fedteri og Bagstræveri heroppe mellem Bønder-
ne i Løbet af Sommeren.
Omkring den 18-20 Juni rejser jeg til Kjø-
benhavn og bliver der en fjorten Dages Tid eller
mere. Indtil den første Juli er jeg der under
alle Omstændigheder. Hvis De derfor skriver in-
den den Tid, kan De ganske rolig addressere[sic] Bre-
vet til Hauserplads 10, som sædvanligt. — Efter
den Tid vil jeg altid kunne faa Deres Breve
naar De adresserer dem hertil Aarhus, Olsens-
vej No 12 i Stuen.
Naar jeg kommer her tilbage igjen faar jeg
rimeligvis et godt Ateliér her i tekniskt Skoles
Lokaler, som ikke benyttes om Sommeren.
Saa skal jeg til at spytte i Næverne og se at faa
noget udrettet, hidtil har det kun været Rekognocerin-
ger.
I Haab om snart at høre fra Dem en hjær-
telig Hilsen med Ønsket om et godt Udbytte,
baade med Hensyn til Deres Helbred og Deres
Studier.

R. Christiansen.

[underskriften ender i en tegning af et edderkoppespind med en hængende edderkop.
Under signaturen tillige en dekorativ tegning med påfuglefjer, en lærke, en slange, tre frøer
og en snegl]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

Aarhus

Den Hirschsprungske Samling