Menu

Emil Hannovers arkiv

Udateret

Afsender

Gudmund Hentze

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Hentze

Kære Hr Emil Hannover
Vil De gøre mig en Tjeneste? Vil De
paa en eller anden Maade give mig
en Introduktion til Porcelænsfa-
briken, til Arnold Krog, jeg har Lyst
til at lave noget for [!] Porcelæn og jeg
synes at jeg maa kunne det. Jeg
vilde ikke have ulejliget Dem med
at beskæftige Den med mine Sager,
men den Elskværdighed De ved flere
Lejligheder har vist mig, giver mig
Mod til at henvende mig til Dem.
Jeg tror nemlig ikke at jeg paa
egen Haand bliver sluppet indenfor,
jeg var i Gaar derude men kunde ikke
faa fat paa Krog, han var saa
vanskelig at træffe o.s.v. o.s.v. mild
Udhældning med andre Ord. Nu kunde
det maaske, hvis De vilde ringe ham
op eller skrive til ham, gøre det, at
jeg fik talt med ham og vist ham
mine Arbejder som han sikkert ikke
kender, jeg synes at jeg maatte
kunne gøre nogle delikate Teg-
ninger for og Arbejder i Porcelæn [!],
jeg havde i hvert Fald selv Lyst
til at forsøge det. Men hvis De
vil beskæftige Dem med mig og mit

[2]
i dette Tilfælde maa jeg fortælle Dem
at der er noget mellem Krog og mig
Nemlig: Da jeg i sin Tid (i Foraaret
1901, saa længe er det siden) kom hjem
fra Italien raadede N.V. Dorph mig
til at gaa ud til Krog, han skrev
til ham og Krog antog mig og
engagerede mig, det var i Maj og 1ste
Oktober skulde jeg gaa i Gang med
Arbejdet, Gagen var aftalt, alt i
Orden. Men 8 Dage forinden jeg
skulde komme, fik jeg et Brev fra
Krog hvori stod at de andre Kunst-
nere havde protesteret mod min
Ansættelse og som Grund angivet
mit Helbred, som var svagt den
Gang, de var bange for Tuberkel-
smitte, jeg skulde derfor ikke kom-
me. Forfatteren L.C. Nielsen, min
Ven, hvem jeg viste Brevet følte
sig forarget paa mine Vegne, og
skrev til Krog som svarede ham
at han gjorde sin Ven (mig) en
daarlig Tjeneste, da Arbejdet fak-
tisk var sundhedsfarligt. L.C.
Nielsen vilde have skrevet i
Aviserne om Sagen men jeg standsede
ham efter Samraad med Dorph.
De vil sige at det ligner mig ikke,
men det laa forud for mine energiske

[3]
Forsøg paa at faa Verden sat i Lave
igen, noget som jeg igen har maat-
tet opgive) og jeg kom ikke derud den
Gang. Men altsaa – Haanden paa Hjær-
tet – der er ingen Udfordring fra
min Side og jeg maa dog tro at Krog
efter saa mange Aars Forløb har
glemt den Uretfærdighed som han
– maaske meget mod sin Villie og
maaske fra Kunstnernes Side dikte-
ret af Omsorg for mig – har tilføjet
mig. Jeg ved fra anden Side at en af
Kunstnerne derude foreslog Dalgas
at faa mig til at modellere nogle
smaa Folkevisefigurer som han
gærne vilde have gjort for Fabri-
ken men Dalgas svarede ham
at han havde aldrig set noget
af mine Arbejder men han havde
hørt at jeg var rædsom umo-
ralsk saa der er altsaa ogsaa mellem
den anden Direktør og mig en lille
Tankestreg ganske uskyldigt fra
min Side. Jeg fortæller Dem dette
for at De, hvis De mener at der er
stærk Stemning mod mig og mit
Arbejde, ikke skal have unødig
Ulejlighed for min Skyld, jeg synes
at Kgl. Porcelænsfabrik har mest
Smag og vilde helst arbejde for
den, men jeg tilføjer, at med Bing
og med Hans Tegner har jeg intet

[4]
udestaaende. Jeg vilde være Dem meget
taknemlig om de [!] kunde gøre til at
jeg kunde sælge nogle Arbejder
til Porcelæn fordi jeg tror at
det vilde interessere mig at gøre
det, mener De, at det af en eller
anden Grund ikke kan lade sig
gøre vil jeg ogsaa være Dem
taknemmelig for god Villie.
Venlig Hilsen
Deres hengivne

Gudmund Hentze

Nørresøgade 9 A5 Tlf Byen 120x

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling