Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-06-03

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Sorø den 3die Juni 87. –

Kære Hr: Hannover!
det var venligt af dem at sende mig et Særtryk af deres Artikel
i Tilskueren – den naaede mig hernede – jeg har haft stor Fornøjel[-]
se af at læse den – og takker dem ogsaa for den pæne Omtale af
mit Portrait – det lille Sidehug til det maleriske kan jeg med
min bedste Villie ikke forstaae – jeg kan se at Grunden er mindre
heldig – men jeg kan ikke se at Hovedet er daarlig malet – jeg ved at
det er et Billede, som ikke gærne skulde hænge for højt – helst i

[2]
samme Niveau som det var malet – fordi det saa bedre ud ikke
at komme over Hænderne til Hovedet – men forøvrigt, det er meget
muligt, at jeg slet ikke ved hvad ”malerisk” er – eller hvad det
egentlig er de andre forstaae ved Ordet –
Sig mig mener de virkelig at Ulla Rosenhave som Kunstner-
inde vandt, da hun kom til Norden? Jeg fik netop et mod[-]
sat Indtryk –
det glæder mig at de ikke er nødt til at hente et eller andet
stort Navn frem fra Gallerierne for at konstatere en ung
lovende Kunstners Værd; jeg kan ikke andet end tro, at det
maa være vildledende for Vedkommende selv – og moderne

[3]
Maleri bør jo stille sig Opgaver, som ikke er løste før –
hvis man altid skulde se tilbage til det, der er gjort – og f.Ex
kun føle sig som ¼ Tones Genklang af et forudganget Talent
saa synes jeg der maatte være Grund til at fortvivle – Tingen er
netop at føle, at der er saa uendelig meget der skal gøres endnu,
saameget nyt, som paa vort Omraade kan bringes frem. –
Vil de bringe deres Fru Moder min venligste Hilsen og min Undskyldning
idet jeg ikke naaede at komme ud og faa hilst paa hende og mundt.
lig takke hende for den behagelige Aften jeg i Vinter tilbragte hos dem;
jeg haaber hun vil tilgive mig – Vintter [!] er ikke min stærke Side

[4]
men det var dog sket – om jeg ikke de sidste Dage havde faaet
noget Arbejde, som jeg havde travlt med. –
Min Adresse er blot Sorø – foreløbig dog kun – om de engang har Lyst til at skrive –
Med venligste Hilsener
deres hengivne

Sofie Holten

Fakta

Brev

Dansk

Sorø

Den Hirschsprungske Samling