Menu

Emil Hannovers arkiv

1887-09-22

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Oprørt skriver Agnes Slott-Møller til Emil Hannover og beder ham tage affære, da P.S. Krøyer er blevet omtalt spottende i det første nummer af det nye, provokerende studenterblad Piraten. Det er ikke alene på Krøyers vegne, Slott-Møller er fortørnet, men også pga. det forhold, at med et 'ungt' tidskrift - et studenterblad - som afsender, kan artiklen skade hele det arbejde, som den øvrige, unge generation, der bl.a. tæller Krøyer, Slott-Møllers, Hannover, Rohde, Christiansen, gør for en fornyelse af kunstnerisk udtryk og praksis. Vil Piraten ikke bringe den dementi, som hun beder Hannover foranstalte - da hun og Harald ikke er lykkedes med at skrive noget med "tilstrækkelig Fynd og Klem i" - foreslår hun, at han kan søge at få Politiken til at trykke en redegørelse for Piratens uretfærdige "Overgreb mod den yngste Generations Ret og Ære."

Transskription

Viborg 22 Sept 87.

Kjære Hr Hannover!
De har naturligvis læst Piratens
Prøvenummer Synes De ikke at
det er nødvendigt, at der, da Bladet
jo optræder som Ungdommens
Organ, fra de Unge, fra ”Kliken”
fra os Alle bliver protesteret mod
de infame og ganske løgnagtige
Insinuationer mod Krøyer, som
findes i Artiklen ”Hemmelige
Underhandlinger”.
Mener De ikke,
at vi bør gøre alt, hvad der staar
i vor Magt for at forhindre, at
der tillægges os, at den virkelig skulde være
et Udtryk for den Opfattelse ”Ung

[2]
dommen” har af Krøyer – Jeg har
lige nu skrevet til Christiansen for
at lade ham conferere med Rohde,
der vel ikke er i Kjøbenhavn (?) om
hvad han mener, at der kan og
bør gøres for at ikke baade vor ”Sag”
skal blive helt forkludret og vor
personlige Værdighed krænket ved
at vi skulde slaas i Hartkorn
med denne Hr. – o – . Vi véd
jo nok, at Krøyer ikke netop er
Deres allervarmeste Sympathi,
men vi stoler paa, at De lettelig
indsér, at det som Helhed er
den yngste Generation i Maler-
kunsten kompromitteret ved denne
Artikel og at De desuden er altfor

[3]
meget Gentleman til ikke at harmes
over at se saadanne Vaaben som
Dem[sic] Hr – o – bruger anvendte mod
en Mand til hvem vor hele Udvikling
herhjemme staar i saa stor Gæld
som til netop til Krøyer. – Vi menter,
at det vilde være saa ønskeligt om
vi kunde faa en Artikel, der prote-
sterede, ind i Piratens [?] Nummer
som kom jo udkommer den 3dje
Oktober og vil Piraten ikke have noget
at giøre med os at giøre, saa maa vi
giøre alt for at oplyse den om
Sagernes rette Sammenhæng gen-
nem Politiken. Jeg ved nu ikke,
hvorvidt De vil være tilbøjelig til
selv at skrive noget i denne Sag,

[4]
Hvis De ikke rigtig har Lyst saa
maaske Rohde eller Christiansen
kunde, det er jo ligemeget hvem
det bliver, naar det blot bliver sagt.
Møller og jeg forsøgte os igaar, lige da
vi havde læst "Piraten", men vi
kan ikke komme ud af at lave
noget der er tilstrækkelig Fynd
og Klem i, som hænger sammen
og som er kort og klart nok. Jeg
sender Dem hermed nogle
Stumper af hvad vi skrev, men
beder Dem blot at betragte det
som et Bevis for, at vi trods
svigtende Evne, saa inderlig gærn[e]
vilde bidrage vort til at faa denne
Sag ordnet. Det er paa ingen Maade
vor Mening, at det kan eller skal

[5]
benyttes, det er blot for at vise Dem,
hvad vi i første Øjeblik syntes der
maatte siges. Som yderligere Und-
skyldning for det Skrevne maa
det tjene, at Møllers Fritid er saa
ringe, at vi ikke kan faa Tid til at tale og
tænke Sagen rigtig igjennem sammen
og at mit Hovede desværre vedbliver
at være saa ynkeligt, at det ingen
store Anstrengelser taaler. – Hvis
De kender ”Piratens” Redakteur
kunde De maaske personlig tale
med ham og sætte ham saaledes
ind i Sagen, at vi ikke risikerer
flere af denne Slags Skandaler,
ellers vil De maaske være saa

[6]
god skriftlig at raadføre Dem med
Christiansen og Rohde om hvad
vi skal gøre. Er det ikke for at
værne om, hvad der er Ret og
Retfærdighed at ”Kliken” fra først
af har dannet sig og tillige for at der
ikke Overg fra nogen Side skal
ske Overgreb mod den yngste
Generations Ret og Ære. – Jeg beder
Dem om som sagt tænke lidt
paa, hvad der er det vigtigste at
giøre, i en litterair Sag som denne
maa De absolut kunne være
øverste[?] Raadgiver. – Vi ved jo
ikke hvem Piraten har knyttet
til sig som Medarbejder i kunstneriske

[7]
Anliggender, men vi mistænke
Hr N.V: Dorph for at være identisk
med Hr – o –.
Han har jo
tidigere skrevet lignende smukke
Ting. –
Venlig Hilsen sendes Dem og
Deres Forlovede fra os Begge.
Agnes Rambusch.

Fakta

Brev

Dansk

Protesten mod Piratens åbningsnummers artikel, der ikke særligt subtilt omhandlede P.S. Krøyer og hans generation af kunstnere, blev bragt i tidsskriftets tredje nummer som en lille notits s. 8 med ordlyden: "Det glæder os at kunne meddele, at der intet ligger til Grund for den i vore første Nummer under Overskriften "Hemmelige Underhandlinger" meddelte Artikel. Det er saa langtfra, at den ved Udtrykket "Musik i Atelieret" betegnede Maler er en Renegat, at han tværtimod, ved mange Lejligheder har vist sig som de unges bedste Støtte. Vi beklager derfor, at vor Medarbejder – o – har været daarligt underrettet."

Den Hirschsprungske Samling

Se desuden Emil Hannovers brev dateret 29. september til Johan Rohde, hvori han omtaler sagen og hvordan den bedst lukkes.