Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-04-23

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen oplyser Emil Hannover om sine og broderens rejseplaner og ankomsttid til Paris. De regner med et værelse hos Mme Baduel i Rue de Lille, som Hannover har stået for at skaffe. Et brev fra Paris, vist fra P.S. Krøyer, fortæller, at åbningen af kunstafdelingen på verdensudstillingen muligvis forsinkes pga. de deltagende kunstneres indvendinger omkring brandsikkerheden i udstillingsbygningerne. En sådan udskydelse vil være uheldig for Christiansen, hvis returbillet skal anvendes indenfor 45 dage.

Transskription

Kjøbenhavn d: 23 April 1889

Kjære Hannover!
Dersom der ellers ikke kommer
noget i Vejen, saa er det nu bestemt,
at vi rejser herfra førstkommende
Mandag den 29de April. Vi have
Rundrejse-Billetter, gjældende for
et Tidsrum af 45 Dage og indrette-
de til at rejse Hjem paa over Belgien
og Holland, hvor vi kunne stoppe op
efter Forgodtbefindende. Vi ville se
at lave det saadan, at vi kunne indtræffe
til Paris Onsdagen den 1ste Mai. Saasnart
vi ankomme, tage vi en Droske og kjøre
efter Deres Adresse, skulde det saa vise
sig, at vi ikke kunne være der, saa maa
vi jo se os om efter anden Bolig; men
jeg vil haabe, at det er lykkedes Dem
at blødgjøre Mme Baduel til Fordel
for os. Jeg har forresten ligget syg

[2]
hele Paasken af en haardnakket
Forkølelse; men nu er jeg oppe og
forhaabentlig færdig med den Histo-
rie, som har sinket mig en Del. Jeg
maa gaa ud i Morgen. Der er end-
nu ikke ankommen nogen Frakke
fra Deres Skrædder, men jeg formoder
at De vel har givet Deres Ordrer, saa
den nok kommer til Tiden. Rohde
har for resten havt et Brev fra Paris,
hvori der stod noget ubehageligt noget
om, at Kunstafdelingen først vilde
blive aaben i Juni, fordi Meissonier
og nogle andre Malere i sidste Øjeblik
have rejst Indvendinger imod Brand-
fare, ligesom hos os i Fjord. Hvis det
er sandt, saa vilde det ikke være
saa rart. Ved De noget derom?
Rygtet skulde ifølge Brevskriveren
stamme fra Krøyer. Imidlertid
kan jeg ikke udsætte min Rejse

[3]
af forskjellige Grunde, og jeg faar derfor
løbe an paa, at jeg nok faar et
lille Kig af Kunstafdelingen med
ogsaa. De maa endelig ikke gjøre
nogensomhelst Anstalter med at møde
paa Stationen eller lign: Vi finder jo
sagtens R rue de Lille, og hvis De bare
der har Plads for os, saa vil jeg være
dem meget taknemlig.
Venlig Hilsen til Deres Frue
og Dem selv fra Deres hengivne
R. Christiansen.

Hilsen fra Rohde. Han kalder mig
et stort Fæ, at jeg rejser saa tidligt paa
Aaret, men Herregud, naar man
nu ikke kan rejse paa nogen anden
Tid.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev

København

Den Hirschsprungske Samling