Menu

Emil Hannovers arkiv

1891-04-02

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde har talt med Hannovers bror om trykningen af et nyt oplag af katalogerne til Den Frie. Rohde har for første gang været oppe på Charlottenborgudstillingen, som han finder ganske forfærdelig, og han bemærker, at de få gode kunstnere, der er med på udstillingen, går rundt med flove miner. Til gengæld stiller det Den Frie i et bedre lys. Indtægterne fra Den Frie er indtil videre på 1010 kr. Derudover går salget af katalogerne strygende. Kleis har fortalt om en plan for en årlig høstudstilling i hans lokaler, muligvis organiseret af Karl Madsen, men planerne står ikke helt klart, og Rohde vil forsøge at skaffe sig mere viden derom. Rohde er stærkt imod projektet, og mener heller ikke, at der er publikum eller materiale til to udstillinger om året. Desuden ærgres han over den sladder, planerne afstedkommer, og ville ønske, Den Frie havde tegnet kontrakt for to år med Kleis i stedet for et.

Transskription

2-IV-91
Kjære Ven!

Tak for Deres Brev; jeg har talt med Deres
Broder om Trykningen af et nyt Oplag.

Jeg var i Dag for første Gang oppe paa
Charlottenborg. Jeg holder jo som bekjendt
“meket af Kynst” og gik derfor ogsaa der-
op med de bedste Ønsker — — men skal
jeg være ganske ærlig, maa jeg tilstaa at
det var med et Lettelsens Suk, at jeg gik
derfra — Slott-Møller havde virkelig
gjort mig helt bange. — Nu synes jeg
virkelig, at den fri Udstilling er ganske net.
— Nej hvor var Charlottenborg dog forfærdelig
— og hvor er Slott-Møllers dog let bevægelige

[2]

Det par honnette Udstillere, man træffer paa
deroppe, gaar ogsaa omkring med nedslagne
Miner.
Jeg var i Dag ude hos Kleis og indkasserede
Indtægten for de første 6 Dage; den var
for vort vedkommende 1010 Kr. ÷ Kathalogerne
(hvilket De dog ikke skal omtale)
Mærkeligt som disse Kataloger dog gaar, i Dag
solgtes der 90 igaar 80.

Kleis fortalte mig i Dag om en Plan, som
visse Folk havde undfanget gaaende ud paa
at lave en Høstudstilling i hans Lokaler;
han synes naturligvis udmærket om den,
men jeg (og jeg haaber da, jeg kan komme
til at sige vi) vil selvfølgelig modarbejde den af
al Magt, da den naturligvis kun skal
være en Murbrækker. Det burde dog ellers
være indlysende for enhver, at der hverken er

[3]

Publikum eller Udstillingsmateriale til endnu
en Udstilling om Aaret.
Kleis’ Udtalelser var meget svævende, men det
syntes, som om han havde bedt Karl Madsen
samle en Kreds. Han nævnede ogsaa Zacho
som i Forbindelse med Planen.
Jeg maa nu imidlertid se at faa lidt mere
at vide derom.
Det ærgrer mig nu, at der strax skal kom-
me Sladder i Vejen, og at vi ikke kan faa
en lille Smule Ro. Og hvad mig selv angaar
trænger jeg nu i høj Grad hertil — Gud give
at Kontrakten dog havde lydt paa 2 Aar
i Stedet for paa et —

Med venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Haaber at Konen har det bedre

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling