Menu

Emil Hannovers arkiv

1896-11-30

Afsender

Sofie Holten

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Sofie Holten sender forslag og instrukser til en artikel om boligens indretning der skal udgives i Vort Hjem. Hun understreger at den gerne skal have karakter af en håndbog. Holten håber, at Hannover vil påtage sig opgaven, da hun mener, at han vil være den rette til det. Hun beder ham i så fald gå igang med den snart, eftersom forlæggeren har ytret ønske om, at udgivelsen indledes med denne artikel.

Transskription

30te Nov 1896
32 Tordenskjoldsgade K.

Kære Hr: Hannover;
I mit Skema staar:

A. Møbler.
a. Stilarter
b Soliditet
c Møblering af de forskellige Vaa-
ningsrum.
d. Møblernes Opstilling.
e. Møbelbetræk. Farveforhold.

B Tæpper. Portierer. Gardiner
a: Stoffer.
b. Drapering
c. Possementmagerarbejde.

[2]
C. Uhre Spejle, Kandelabre Vaser
o. s. v.
a: Stilarter
b. Soliditet
c. Opstilling. –

D Kunstindustrielle Luksus og

Nipsgenstande
a: Terrakotta, Gibs, Marmor
b. Fajance og Porcellain
c. Glas. Keramik
d. Broncer.
e. Kobber, Sølv;
f. Vævede Sager og Broderier
g: Anbringelse af slige Genstande

[3]
E Vægge Udsmykning
a. Ophængning af Malerie et.c.
b. andre Vægprydelser. –

F Soveværelse Udstyr:
a: Senge
b. Sengklæder [!]
c. Servante – Rekvisiter et.c.
(Alt for Voksne, Børn, Tyende). –

G Spisestue Udstyr.
a. Udsmykning af Bordet. –
b. Porcellain.
d. Glas, Karafler, et.c.
e Knive, Gafler, Skeer.
f. Themaskiner, The, Kaffekande
et c.

[4]
Hvis vi som Hovedtitel anvender
Boligens Indretning
saa kan de jo godt stryge Undertitler[-]
ne eller lave om paa dem; men kun
vil jeg dog betone, at Værket skal være en
praktisk Haandbog; som Folk skal
kunne ty til for der at faa et godt
og sundt Raad, naar de f. Ex. vil
indrette sig en Lejlighed, og derfor maa
hele denne Artikel falde i Afsnit. –
Det vilde meget glæde mig om de vilde
paatage Dem at skrive noget herom,
thi der er jo ikke saa ganske lidt at

[5]
2/ baade paatale og anvise, og De ved at
jeg finder Sagen i gode Hænder om de tog
Dem af den. –
Hvad Illustrationer
angaar, da kan vi maaske konferere
desangaaende, naar det engang passer
Dem.
I en Henseende er jeg bleven no-
get ængstelig for, at de nemlig vil gøre
nogle Vanskeligheder; thi efter en Sam[-]
tale forleden med Forlæggeren bad han
mig i særlig Grad paaskynde denne Ar[-]
tikel; da han gærne vilde have at
Bogen eller rettere Subskriptionen
skulde begynde med netop dette
Hæfte; og derfor bliver jeg jo nødt til

[6]
at bede Dem tage fat paa den sna-
rest mulig.
Med min bedste hilsen
er jeg deres hengivne

Sofie Holten.

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Den omtalte artikel udkom først i 1903 under titlen "At bygge Bo og at bo i Hygge" i Vort Hjem IV, red. Emma Gad og Sofie Holten, Boligen, København 1903, side 26-50.

Den Hirschsprungske Samling