Menu

Emil Hannovers arkiv

1903-03-04

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[Med blyant, i Hannovers håndskrift
øv. th.:]
Rohde

4 . III . 03 .
Silkegade 13
K

Kjære Ven.

Tak for Deres elskværdige Linjer. Jeg
er ganske flau over Deres Taknemme-
lighed; thi hvad De tog hos mig, var
jo kun en ren Bagatel; jeg havde
gjerne undt Dem noget bedre.

Jeg har i Dag afsendt til Dem et Litho-
grafi, som det maaske kunde interesse[re] Dem
at eje, skjønt det som saadant (som Litho-
grafi) er mislykket ) , idet Mellemtonerne ved
Stenens Præparation paa Trykkeriet enten ere
ganske bortfaldne eller ogsaa blevne udgned-
ne og derved blevne altfor sorte. Det
gjengiver imidlertid et af de mest ophøjede
Kunstværker, jeg har set, en gammel græsk

[2]

Gravstele, som blev udgravet nu sidste Sommer
i Athen ikke langt fra Theseus-Templet.

Den gjorde et meget stærkt Indtryk paa mig, og
jeg maatte tegne den, hvilket jeg kun med me-
get Besvær fik Lov til, da den fandtes i et
Magasin, og ikke endnu var tilgængelig for Offentlig-
heden [det var Oppermann, der i et Brev hen-
ledte min Opmærksomhed paa den]*.

Jeg maatte imidlertid give Direktionen for Mu-
seet i Athen det Løfte, at jeg ikke maatte vilde offent-
liggjøre min Tegning. Jeg kan ikke tro, at
jeg gjør et Brud paa dette Løfte, derved at
jeg har ladet min Tegning trykke til et i meget
faa Exemplarer [ikke Snes en Snes]* som Gave
til et Par nogle meget gode Venner.

Med venlig Hilsen til Deres Hustru
Deres hengivne
Johan Rohde

*Skarpe parenteser sat af J. R.

Fakta

Brev

Dansk

Den Hirschsprungske Samling