Menu

Emil Hannovers arkiv

1905-1906

Modtager

Emil Hannover

Transskription

[med blyant i Hannovers hånd:] Willumsen

Komiteen indbyder herved danske
Kunstnere til en Skitse Konkrence[sic] til
Opretelse af et Monument e.c.t

Pladsen for Monumentets Opstilling
er bestemt at være e c.t

Den Sum der haves til Raadighed
til Udførelse af Monumentet
er ….. Kroner. I denne
Sum maa indbefattes alt vedrørende
selve Monumentet, saasom Kunstne-
rens Arbejde, Støbning i Gibs og Bronze
Sokkel, Opmuring og Opstilling
e c.t Fundering med Udgravning af
Grunden e.c.t
(Denne Sum udbetales Kunsteren
naar Komitéen anser den hans
Arbejde for færdig og afleveret.
Komitéen kan give Kunstneren

[2]
Forskud paa Arbejde eftersom
Arbejdet skrider frem. Dog maa
2/3 af Summen ikke overskrides.)
denne sidste Paragraf hører nærmest
ind under Arbejdskontrakten)
Komiteen udvælger en kyndig
Arkitekt, som Kunsteren skal
raadføre sig med og som skal lede
Fonder Monumentets Fondering[sic] og
Opmuring, samt være ansvarlig
for Materialernes Godhed; denne
Arkitekt lønnes honoreres af Komiteen
(3-500 Kr).
Skitzerne kan indsendes
Konkurrensen kan være anonyme
eller ikke anonym efter hver
eller med Navns nævnelse,* Er Skitzen
indsendt anonymt maa Skitzen
have et tydeligt Mærke, og ledsages
af en Konvolut paa hvis udvendige
Side en gentagelse af Mærket er anbragt. Den

*) Ellers kan jeg jo ikke deltage, da Komitéen kender min Skitze.

[3]
forseglede Konvolut maa indeholde
Kunstnerens Navn og Adresse,
den med Skitzen følgende Beskrivelse
og Maalestok maa være forsynede
med en gen… Gentagelse af Mærket, samt hvis af Delene fastbundet til
Skitzen med et Sejlgarn af mindst 1 ½ Alens Længde.
Skitzerne, der maa være udførte
i Form (Volumen), maa ikke være udføres mindre
end efter Forholdet 3 Tommer lig
1 Alen. Hver Skitze maa være
ledsaget af en løs Maalestokpind af
Træ, hvorpaa er aftegnet et Alenmaal
med i det Størrelsesforhold hvorefter Skitzen
er udført. Maalepinden skal repre-
sentere 10 løbende Alen.
Skitserne kan indsendes i Gibs,
Voks, armeret Plasteline, brændt
Ler eller andet solidtere Materiale,
Hvorimod Skitzer i ubrændt Ler eller
andet skrøbeligt Stof modtages ikke

[4]
Skitzerne kan, om den konkurerende[sic] man finder det
nødvendigt, være ledsaget af
Tegninger. Men Tegninger der
ikke ledsages af modellerede Skitzer
modtages ikke.
Med Hver Skitze maa følge en Beskri-
velse der omtaler Monumentets vigtigste
Maal, det Materiale Kunstneren
foreslaar anvendt, samt andre
Meddelser[sic] der kan klarlægge Arbejdet.
Ski De indsend …f af Komitéen modtagne
Skitzer regnes at være uden Værdi, dog
vil Komiteen erstatte den Skade, som
dens Funktionærer eller Andre under
Konkurencen foraarsager disse ved Uagtsom-
hed
Skødesløshed. Skadens Værdi Pengeværdi bestemmes af Komitéen.
Ved Præmier. Ved Konkurencen vil
blive udelt[sic] en Præmie paa 1000 Kr, og
2 Præmier hver paa 500 Kr. Ingen af
Præmierne kan tilbageholdes eller deles.

[5]
Skitzerne indleveres til Kunstindustri
museet (?) inden d. 15 Maj 1906
Kl 6 Efm.
Umiddelbart efter Indleveringen
foranstaltes Skitzerne offentlig
Udstillede. Udstillingen holdes
aaben først i 4 Dage; paa den
5te Dag afholdes Bedømmelsen,
der derpaa straks offentliggøres,
derpaa holdes Udstillingen aaben
de paafølgende 3 Dage.
Afhentningen af Skitzerne maa
afhentes inden d. ….. Kl …
Udover denne Frist har Komiteen
intet Ansvar for de indvolverede[sic] Skitzer.
Den endelige Udførelse af Monumentet
skal tildeles en af de konkurerende[sic]
Kunstnere; dog behøver denne ikke at
være blandt de Præmietagerne

Omtalte genstande

Fakta

Aftale

Dansk

Jf. indhold: Dokumenterne er et udførligt forslag til konkurrencebestemmelser, hvor en indleveringsfrist af skitseforslag er 15. maj 1906.

Ingen dato eller adressat er noteret på dokumenterne, men Emil Hannover har været modtager, jf. placeringen i Hannovers arkiv, hans påskrift på første side, foruden øvrige brevvekslinger Willumsen-Hannover med referencer til samme indhold.

Den Hirschsprungske Samling