Menu

Emil Hannovers arkiv

1888-09-28

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde takker Hannover for hans seneste brev og det tilsendte særtryk. Rohde er ulykkelig over at høre, hvor slemt det står til med Wildenrath. Hannover har i sit seneste brev spurgt Rohde, om han muligvis kan hjælpe Wildenrath med at afsætte nogle billeder. Rohde kommer her med forslag til, hvordan de bedst muligt kan arrangere dette.

Transskription

Kjøbenhavn d. 28/9 88.

Kjære Hannover ! Siden mit sidste Brev har
De været saa venlig at sende mig endnu et Særtryk og et Brev.
Naar jeg undtager et Par mindre væsentlige Bemærk[-]
ninger, som jeg er uenig med Dem i, har jeg
haft megen Fonøjelse af det første, hvorimod
Indholdet af Deres Brev har gjort mig ondt.
Som De formodentlig har tænkt Dem efter
min Forespørgsel, har jeg i lang Tid antaget,
at der maatte være noget raaddent ved Wildenraths
pekuniære Affærer; men slet saa fortvivlede,
som De nu skildrer dem, havde jeg dog ikke
troet dem.
Jeg har spekuleret en Del over, hvad der kunde
gjøres for ham; Vanskeligheden ligger jo navnlig
i — som De skriver — at Wildenraths gan-
ske naturlige Æresfølelse hindrer ham fra at
modtage direkte Hjælp.
Hvad jeg her skal foreslaa er maaske imid-
lertid ikke andet end, hvad De selv har tænkt
Dem.
Først og fremmest maa vi jo se at faa alt
hvad han har af sælgelige Ting offentligt frem
Winkels Kontor er maaske under visse Forhold

[2]
offentlig nok, kun ikke naar der er Tale om Kjøb
og Salg. — saaledes at man kan vise mulige
Kjøbere et bestemt Sted hen at se paa Tingene.
Skulde der intet blive solgt paa denne Maade
— De fortæller mig jo selv, hvor lidt Held, De
har haft med Dem i Deres Bestræbelser —
saa mener jeg, at han burde forsøge en Auktion
paa Charlottenborg men sammen med sælgelige
Billeder af andre Malere, hvis det var muligt. —
Brændekilde skal saaledes med det første sælge
en Del, og saadan en Auktion trækker sikkert
Publikum og Kjøbere.
Endelig er der Legaterne; jeg har tidligere faaet
Krøyer til at skaffe en trængende Kammerat Penge
fra Udstillingsfonden og han vil sikkert ligeover-
for Wildenrath gjøre alt; men det er jo ikke
store Summer, der her kan være Tale om.
Saa er der de ministerielle Understøttelser . —
Den Person som Frdr.[?] Liebert har i flere Aar
haft mindst 400 Kr. aarlig til Uddannelser af i de skøn-
ne Kunster o.s.v. Wildenrath maa jo have
Forbindelser saa en saadan Hjælp var da
ikke umulig, lige saa lidt som den var ned-
værdigende; jeg skulde skal med Fornøjelse tale
med Weis om Sagen, hvis De synes.
Der er rigtignok her den Ting at bemærke,
at skal man give, at skal man gøre

[3]
en saadan Anmodning om Understöttelse nogen
virkelig Vægt, nødes man til at gaa lidt
nøjere ind paa W’s Forhold — og hvorvidt
det er tilladeligt, kan jeg ikke afgjøre, dertil kjender
jeg ham ikke intimt nok.

Noget synes jeg imidlertid der maa gjøres, og er
De af samme Mening, venter jeg et Par Ord
fra Dem.

Med venlig Hilsen til Dem og Hustru

Deres
Johan Rohde

Min Adresse er nu
Nyhavn 22 1 K.

Fakta

Brev

Dansk

Se Hannovers brev 27/8 1888 angående Wildenraths dårlige økonomiske forhold.

København

Den Hirschsprungske Samling