Menu

Emil Hannovers arkiv

1893-10-15

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover besvarer Rohdes forespørgsel [se brev fra Rohde til Hannover 11. oktober 1893] angående oplysninger om Galleribestyrelsens sammensætning og indkøbspraksis. Hannover kan ikke umiddelbart hjælpe dermed, men foreslår et par andre som muligvis kan skaffe informationer, nemlig C.F. Hinné, Andreas Aubert, P.S. Krøyer og Karl Madsen. Hannover slår dog fast, at han heller ikke mener indkøbet af moderne kunst er tilfredsstillende i udlandet. Hvis de får brug for fremskaffelse af oplysninger i Paris hjælper han gerne, men ellers ser han sig helst fri for at gå ind i sagen.

Transskription

15.X.93

Inden jeg fik afsendt mit Brev, modtog jeg
Deres Linjer af 11/10. Deres Anmodning sætter mig
noget i Forlegenhed; jeg ved næmlig ikke det
allermindste om de Forhold, man søger op-
lyst, og jeg har oprigtig talt grumme lidt Lyst
til at begynde en stor og vidtløftig Korrespon-
dance paa fremmede Sprog for at faa noget
desangaaende at vide. Jeg kunde maaske skaffe
Dem Oplysninger fra Dresden, München og Berlin,
men jeg troer, der maa være andre, som meget
lettere kan gjøre det.
Saaledes kunde maaske Hinné faa Meddelelser
fra München; Aubert fra Dresden (lige som han
kan give Oplysninger om Christiania); i Stockholm
har Madsen Bekjendtskaber; i Paris Krøyer. Men
jeg synes forresten at saadanne Oplysninger, selv
om de tilsyneladende er hensigtssvarende, maa
benyttes med stor Forsigtighed, thi jeg kjender ikke
noget Galleri i Verden, hvor Indkjøbet af moderne
Kunst kan kaldes mønsterværdigt.

Endnu en Hilsen,
Deres
E.H.

Ja, Meningen med ovenstaaende Linjer var
allene den, om jeg kunde faa Lov at slippe for
videre Tiltale i denne Sag? Skulde man
virkelig behøve mig til en eller anden Henvendelse
f.Ex. her i Paris, er jeg naturligvis alligevel til
Tjeneste

Fakta

Brev

Dansk

Datering i brev.

Paris
København

Den Hirschsprungske Samling