Menu

Emil Hannovers arkiv

1889-06-11

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald og Agnes Slott-Møller har været på fodtur i Jylland og er nu på Gjerrild Kro, hvor Harald Slott-Møller skriver lidt om egnen til Hannover, der på dette tidspunkt opholder sig i Paris. Brevet besvarer Hannovers korrespondance af 7. juni skrevet på foranledning af, at Hannover i den franske hovedstad har opsnappet, at Karl Madsen og en række danske og skandinaviske kunstnere, herunder P.S. Krøyer, holder møder for at planlægge en ny, uafhængig, nordisk udstilling. Dette tiltag vil kunne true planerne om det, der i 1891 bliver Den frie Udstilling. Slott-Møller bekræfter, at han som instrueret videresender Hannovers brev til Rohde, mens Agnes Slott-Møller skriver til Krøyer for at høre nærmere om sagen. Desuden forsikrer han om, at Hannover ikke vil blive nævnt som den, der intervenerer...
Videre i brevet fortæller Slott-Møller, at han med "megen Fornøjelse" har læst Hannovers bog om Watteau, og han udtrykker ønske om, at der udkom flere af den slags afhandlinger. Afslutningsvist spørger han, hvorfor i alverden Hannover nu ikke længere vil være 'dus'. Måske fordi brevet skal sendes videre til Rohde, som er 'Des' med Hannover og som ikke må vide, at der er forskel på relationen imellem parterne!?

Transskription

11/6 89 Gjerrild Kro pr Grenaa

Kjære Ven
Tusind Tak for det tilsendte.
Jeg har lagt det i en Convolut
til Rohde og faaet Agnes
til at skrive til Krøyer,
hende kan han nemlig
lidt bedre taale end
mig, om ikke at træffe
nogen endelig Afgjørelse
før der forelaa Udtalelser
fra et stort almindeligt
Møde af samtlige Unge
i Danmark da det
nemt kunde træde
hæmmende i Vejen for
Planer som vi i længere
Tid havde omgaaedes
med

[2]
Vi har selvfølgelig ikke nævnt
dit Navn.
Foreløbig kan jeg ikke ind-
se at der er andet at
gjøre end hvad gjort er.

Vi er da efter en omflakkende
Fodtur i en stor Del af
Jylland havnede her
Gjerrild Kro hvor der
kortest sagt er godt
at være maaske mest bedst
hvad det aandelige
angaar det vil sige
at her er smukt
stor Befolkning mange
landskabelige Motiver
nær Skov og frisk
Strand; nøj dig med
denne Beskrivelse
som ingen Beskrivelse
er.

[3]
Hvis De ønsker nøjere Beretning om
Egnen, saa har han til Rohde
skrevet et Brev, derom der er saa
dejligt og underfuldt som Indledningen
til en Novelle, det vil De muligvis
kunne faa at læse –
Han gjør Nar af mig!

Jeg har da faaet læst din
Bog om Watteau og, det er
ingen Artighed, jeg havde
megen Fornøjelse af den
jeg synes at den i høj
Grad giver et Til-
trovækkende Billed
at Watteau mere
kan jeg der jo ikke
kjender den øvrige
Litteratur der omhandler
denne Kunstner ikke
sige men jeg tror paa
den. Som den fremtræder

[4]
i sin klare sammentrængte
Form med sit elegante
lærde Indhold[sic] sin pæne
Udstyrelse (for Resten ikke nær pæn nok)
er den Exempel paa
den Slags Bøger jeg kunde
ønske der udkom flere end en
af om Aaret. Kun én
Anke hvorfor Sætningen
”Der var Apparition i disse
Kvinder” jeg fik den
ihvert Fald paa tvers
i Halsen. Naa .. nok
om det jeg kan ikke
sige noget godt træffende om
den Alligevel men sig
mig blot til Sidst hvor
for i al Verden vil du
ikke mere være
Dus med mig. Rohde
maa maaske ikke vide
det? Naa nu til Slut de
aller venligste Hilsner til din
Kone og dig selv fra min Mo’er
og din hengivne Ven Slott-Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Datering i brev.

Se Hannovers brev af 7. juni, skrevet i Paris til Slott-Møller og Rohde.

Gjerrild, Grenaa
Paris

Den Hirschsprungske Samling